Preskoči na glavno vsebino

Denarni prejemki in subvencije

Postopek uveljavljanja pravic

Pravice iz javnih sredstev (denarni prejemki in subvencije) se uveljavljajo z vlogo na centru za socialno delo, kjer ima oseba oziroma družina stalno prebivališče ali kjer večina oseb dejansko prebiva (če imajo stalno oziroma začasno prebivališče na različnih naslovih). Če oseba nima stalnega prebivališča, uveljavlja pravice na centru za socialno delo, kjer ima začasno prebivališče.

Pravice se uveljavlja na predpisani vlogi, ki je dostopna na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter v knjigarnah. Vloga se vloži osebno ali po pošti. Vloge za otroški dodatek, znižano plačilo vrtca in za državno štipendijo se lahko vloži tudi elektronsko preko portala e-uprava.

Denarne prejemke je vlagatelj dolžan uveljavljati v naslednjem zaporedju:

  1. otroški dodatek,
  2. denarna socialna pomoč,
  3. varstveni dodatek,
  4. državna štipendija.

Če vlagatelj ne vloži vloge za vse pravice, ki so v zaporedju, se predhodni denarni prejemek vseeno upošteva v višini, kot da bi bil dodeljen. Za subvencije in oprostitve plačil vrstni red ne velja.

Pritožba na odločbo

Zoper odločbo o pravici iz javnih sredstev se lahko stranka pritoži v roku 15 od vročitve odločbe. Šteje se, da je vročitev opravljena 21. dan od dneva odpreme odločbe. Dan odpreme je označen na odločbi (najpogosteje v obliki štampiljke).

V pritožbi mora biti navedena odločba, ki se izpodbija, njena številka in datum ter organ, ki je odločbo izdal. Pritožnik mora v pritožbi navesti, zakaj izpodbija odločbo. Pritožba se vloži osebno ali po pošti pri centru za socialno delo, ki je odločal o pravici. Pritožba se lahko vloži tudi na centru za socialno delo ustno na zapisnik.

O pritožbi zoper odločbo centra za socialno delo odloča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.

V sporih zoper odločbe Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti odloča pristojno socialno sodišče.

Na vrh