Preskoči na glavno vsebino

Delovna področja CSD

Socialnovarstvene storitve

Storitve so dostopne posamezniku, družini in skupini pri preprečevanju in odpravljanju osebnih stisk, nudenju oskrbe, varstva, vzgoje in usposabljanja. Kdo je upravičen? Upravičen je vsakdo, ki potrebuje pomoč, vključitev je prostovoljna.

Svetovanje posamezniku: Prva socialna pomoč, Osebna pomoč

Prva socialna pomoč

Prva socialna pomoč: Strokovni delavec ali strokovna delavka se vam bo na razgovoru najprej predstavila in vas spodbudila, da spregovorite o stiskah in težavah, da poveste čim več pomembnih podatkov, da izrazite stališče do razmer v katerih se nahajate. Pomagala vam bo prepoznati stiske in težave, pri tem bo upoštevala vaša pričakovanja in predloge za rešitev . Strokovni delavec ali strokovna delavka vas bo seznanila s socialno varstvenimi storitvami in prejemki, ki so vam na voljo, kako jih uveljaviti, kakšne so vaše dolžnosti, o tem kakšne mreže pomoči in program vam je na voljo.

Kdaj lahko pridete? Na razgovor lahko pridete brez predhodnega naročila in v času uradnih ur, v nujnih primerih pa vam je v poslovnem času centra za socialno delo na razpolago tudi dežurna strokovna delavka ali strokovni delavec.

Osebna pomoč

Osebna pomoč je socialnovarstvena storitev namenjena vsakomur, ki se zaradi različnih vzrokov znajde v stiski ali težavi ter lahko ob ustrezni strokovni pomoči normalno živi v svojem okolju. Obsega svetovanje, urejanje in vodenje z namenom, da posameznik razvija, dopolnjuje, ohranja in izboljšuje svoje socialne zmožnosti. Za storitev se lahko odločite prostovoljno in se zanjo dogovorite na centru za socialno delo.

Podpora žrtvam kaznivih dejanj

Podpora žrtvam kaznivih dejanj je namenjena osebam, ki jim je bila s kaznivim dejanjem neposredno povzročena kakršnakoli škoda. Do storitve je upravičen vsakdo, ki je žrtev kaznivega dejanja, storjenega v Republiki Sloveniji, ne glede na to, ali je kaznivo dejanje prijavil. Kadar je kaznivo dejanje storjeno izven ozemlja Republike Slovenije, je upravičenec oseba, ki ima v Republiki Sloveniji stalno ali začasno prebivališče. Kadar je posledica kaznivega dejanja smrt osebe, so do storitve upravičeni tudi zakonec oz. zunajzakonski partner, krvni sorodniki v ravni vrsti, posvojenec ali posvojitelj, bratje in sestre ter osebe, ki jih je ta oseba preživljala oz. jih je bila dolžna preživljati.

Storitev obsega strokovno podporo in strokovno svetovanje. Strokovna podpora zajema prepoznavanje stiske upravičenca, seznanjanje in usmerjanje. Strokovna podpora in strokovno svetovanje se izvajata z namenom, da bi žrtvi kaznivega dejanja omogočili ustrezno psihološko, socialno in finančno izboljšanje položaja, nastalega zaradi storjenega kaznivega dejanja.

Pomoč družini: Pomoč družini za dom, Pomoč družini na domu

Pomoč družini na domu

Pomoč družini na domu izvajajo javni socialnovarstveni zavodi ter druge pravne in fizične osebe, ki pridobijo koncesijo na javnem razpisu. Storitev pomoč na domu je plačljiva. Lahko uveljavljate pravico do oprostitve plačila na CSD, kjer imate stalno prebivališče.

Upravičenci/ke do pomoči na domu so:

  • osebe, starejše od 65 let;
  • osebe s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb;
  • druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege;
  • kronično bolne osebe in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja;
  • hudo bolni otroci ali otroci s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju.

Storitev se izvaja na domu uporabnika/ce in obsega različne oblike:

  • gospodinjsko pomoč (npr. prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil, pomivanje uporabljene posode…),
  • pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (npr. pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju…),
  • pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (npr. informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca/ke ter priprava upravičenca/ke na institucionalno varstvo)

Vloga za uveljavljanje pravice do oprostitve plačila

Pomoč družini za dom

Pomoč družini za dom obsega strokovno svetovanje in pomoč družini pri urejanju odnosov med družinskimi člani/članicami, strokovno svetovanje in pomoč pri skrbi za otroke ter usposabljanje družine za opravljanje njene vsakdanje vloge.

Na vrh