Delovna področja CSD

Varstvo odraslih

Centri za socialno delo pomagajo odraslim posameznikom, ki potrebujejo pomoč pri urejanju statusnih vprašanj, pri invalidnosti, bolezni, skrbništvu in pomagajo obsojeni osebi pred, med in po izteku kazni.

 • Na področju skrbništva nad polnoletnimi sodelujejo strokovne delavke in delavci, ki vodijo postopke v zvezi z varstvom osebnosti ljudi, ki zaradi različnih razlogov ne morejo sami poskrbeti za svoje pravice in koristi.

  • STALNO SKRBNIŠTVO je namenjeno osebam, ki jim je s sklepom sodišča odvzeta poslovna sposobnost. Ko center za socialno delo prejme pravnomočen sklep sodišča o odvzemu poslovne sposobnosti, začne s postopkom postavitve pod skrbništvo in imenovanjem stalnega skrbnika.

  • SKRBNIŠTVO ZA POSEBNI PRIMER je namenjeno odraslim, ki zaradi zdravstvenih težav ne morejo sami urediti nujno potrebnih enkratnih zadev.

  Polnoletnim osebam se skrbnik za posebni primer lahko postavi v primerih, ko oseba v konkretni življenjski situaciji, navadno zaradi bolezni, ni sama zmožna varovanja in zastopanja svojih koristi.

  Za več informacij se obrnite na pristojni CSD.

 • Pri odtujitvi ali obremenitvi premoženja

  • odraslih oseb pod skrbništvom,
  • odraslih oseb, ki jim je bil postavljen skrbnik/ca za posebni primer in
  • odraslih, ki jim je bila podaljšana roditeljska pravica, je potrebna predhodna odobritev centra za socialno delo.

  Za več informacij se obrnite na pristojni CSD

 • Na področju varstva odraslih socialne delavke in delavci nudijo pomoč storilcem/kam prekrškov in/ali kaznivih dejanj ter njihovim svojcem.

  Njihovo delo vključuje:

  • Obravnave, vezano na predkazenske postopke: strokovni delavec ali strokovna delavka prejme obvestilo državnega tožilca, da je odložil pregon ali obvestilo o sklenjenem sporazumu v poravnavi , takrat je njegova/njena naloga, da doseže, da osumljenec opravi delo v splošno korist. Pogovorijo se z osumljencem in se dogovorijo glede področja in vsebine dela. Nato CSD izbere primerno organizacijo za delo v splošno korist, spremlja delo in po opravljenem delu, poda poročilo državnemu tožilcu.
  • V času preiskave preiskovalnemu sodniku posreduje socialno poročilo o življenjskih razmerah obdolženca: najprej preuči zahtevek (ugotovi, kakšnega kaznivega dejanja je osumljen, ali je že bil obravnavan pri CSD in zakaj, prouči obstoječo dokumentacijo, konzultacija s strokovnimi (so)delavci, ki so osebo ali družino že obravnavali, o tem ali gre za novo zadevo), nato se z osumljencem pogovori, lahko opravi tudi obisk na domu. Po zbranih informacijah ( pogovor z osumljencem, družino, uradne evidence CSD), izdela socialno poročilo, ki vsebuje: opis osumljenčevih življenjskih okoliščin, socialne in ekonomske razmere osumljenca in njegove družine, odnose v družini, šolsko in poklicno kariero, odnos do očitanega kaznivega dejanja.
  • Odložitev izvršitve zaporne kazni (odhod v zapor se lahko odloži za določen čas): strokovni delavec ali strokovna sodelavka lahko izdela predlog o odložitvi izvršitve zaporne kazni na predlog obsojenca ali njegove družine ali poda mnenja na zahtevo sodišča o odložitvi izvršitve.
  • Pomoč ob/po odpustu iz zavoda za prestajanje kazni zapora: strokovni delavec ali strokovna delavka obišče obsojenca v zavodu najmanj tri mesece pred odpustom in se pogovori o njegovih načrtih glede življenja po odpustu. Skupaj z obsojencem pripravi osebni načrt življenja po odpustu.
  • Varstveni nadzor-pomeni pomoč obsojencu ob izreku pogojne kazni in pomoč obsojencu na pogojnem odpustu: strokovni delavec ali strokovna delavka z obsojencem podpiše dogovor o vključitvi. Skupaj z obsojencem in svetovalcem se izdela individualni načrt, kjer se določijo naloge, obveznosti in aktivnosti obsojenca.
  • V času prestajanja zaporne kazni- strokovni/a delavec/ka pripravi poročilo za zavod, kjer prestaja zaporno kazen: pogovor z obsojencem in njegovo družino. Strokovni delavec ali strokovna delavka poskrbita, da bo za obsojenca izdelan načrt, ki bo omogočil, da se bo po prestani kazni dejavno vključil v svoje prejšnje socialno okolje.

   Za več informacij se obrnite na CSD.

Na vrh