Preskoči na glavno vsebino

Centri za socialno delo

Pritožbene poti

1. Pritožba zoper odločitev v upravnem postopku (zoper odločbo ali sklep)

Zoper odločbo ali sklep centra za socialno delo se lahko vloži pritožba pisno ali ustno na zapisnik na centru za socialno delo. Pritožba se lahko praviloma vloži v roku petnajst dni od vročitve odločbe oz. sklepa, če ni z zakonom oz. v pravnem pouku določeno drugače. V pritožbi mora biti navedena odločba, ki se izpodbija in pri tem naveden organ, ki jo je izdal, ter njena številka in datum. Pritožnik mora v pritožbi navesti, zakaj izpodbija odločbo. O pritožbi nato odloča drugostopenjski organ, to je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

2. Nezadovoljstvo z delom CSD oz. strokovnega delavca

Kadar je uporabnik ali organizacija nezadovoljna z delom centra za socialno delo oz. se ne strinja z ravnanjem strokovnega delavca oz. sodelavca, se lahko obrne na pomočnika direktorja in direktorja centra za socialno delo.

3. Ugovor zoper delo strokovnega delavca pri storitvi

Kdor ni zadovoljen s posamezno storitvijo, lahko zoper delo strokovnega delavca oz. sodelavca vloži ugovor pri Svetu centra za socialno delo. Pritožbo lahko vloži v roku osmih dni od opravljene storitve, zoper katero ugovarja.

4. Pobuda za izredni inšpekcijski nadzor

Kdor meni, da center za socialno delo ravna v nasprotju s predpisi, s katerimi so določene njegove naloge in je že izkoristil druge možnosti za uveljavljanje svojih pravic, lahko vloži predlog za uvedbo izrednega inšpekcijskega nadzora pri Socialni inšpekciji, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana.

5. Pritožba zaradi kršitve človekovih pravic

Kdor meni, da so mu bile kršene človekove pravice lahko vloži pobudo pri Varuhu človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, 1109 Ljubljana.

6. Pritožba zaradi kršitve varstva osebnih podatkov

Kdor meni, da so mu bile kršene pravice iz naslova varstva osebnih podatkov, lahko vloži prijavo Informacijskemu pooblaščencu, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Na vrh