Centri za socialno delo

Pritožbene poti

Skupnost centrov za socialno delo Slovenije zastopa interese centrov za socialno delo in ne opravlja funkcij upravljanja in nadzora centrov.

Uporabniku/ci, ki ni zadovoljen/a z delom/storitvijo centra za socialno delo, priporočamo, da se najprej obrne na strokovnega/o delavca/ko (ali strokovnega/o sodelavca/ko), ki je obravnaval zadevo in zahteva informacije ter pojasnila. Lahko zahtevate pogovor z odgovorno osebo-direktorjem/ico.

V kolikor neformalni postopek pri centru za socialno delo ne bo uspešen, lahko izkoristite formalne pritožbene poti.

Ugovor zoper delo strokovnega/o delavca/ko, strokovnega /o sodelavca/ko

Ugovor lahko vložite v roku osem dni od opravljene storitve, pisno na Svet centra za socialno delo, kjer je bila storitev opravljena.

Podate pobudo za izredni inšpekcijski nadzor

Inšpekcijski nadzor na področju socialne dejavnosti izvaja Socialna inšpekcija, ki deluje v okviru Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Pri Socialni inšpekciji lahko vložite predlog za uvedbo izrednega inšpekcijskega nadzora takrat, ko menite, da izvajalec socialno varstvene dejavnosti ravna v nasprotju s predpisi, s katerimi so določene njihove naloge in ste že izkoristili druge možnosti za uveljavljanje svojih pravic.

Pritožba na odločbo centra za socialno delo

Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik na centru, ki je odločbo izdal, praviloma v roku petnajst dni, če ni z zakonom določeno drugače. V pritožbi mora biti navedena odločba, ki se izpodbija in pri tem naveden organ, ki jo je izdal, ter njena številka in datum. Pritožnik mora v pritožbi navesti razloge, zaradi katerih odločbo izpodbija.

O pritožbi nato odloča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Tožba v sporu v socialnih zadevah na Upravno sodišče

Če se z odločitvijo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ne strinjate, imate pravico, da se pritožite na Upravno sodišče v 30 dneh od vročitve odločbe, s katero je bilo odločeno o pritožbi.

Pritožba zober sodbe Upravnega sodišča se poda na Vrhovno sodišče.

V določenih primerih posebni zakoni predvidevajo drugačno obliko obravnave nestrinjanja oz. nezadovoljstva (npr.: kršitev kodeksa etičnih načel na področju socialnega varstva obravnava Častno razsodišče Socialne zbornice Slovenije).

Na vrh