Centri za socialno delo

Center za socialno delo Hrastnik

Naziv Center za socialno delo Hrastnik
Naslov Log 9 (pod davčno upravo)
1430 Hrastnik
Telefon 035642770
Faks 035642776
E-pošta gpcsd.hrast@gov.si
Spletno mesto
Informacije javnega značaja Katalog
Direktor (e-pošta) Mirjana Kellner (mirjana.kellner@gov.si)
Delovni čas
Uradne ure pon. 8 -12 in 13 - 15;
sre. 8 - 12 in 13 - 17;
pet 8 - 12
Uradne ure (2)
Število zaposlenih 6
Občine Hrastnik
Število prebivalcev 10.883
Površina 59 km2
Storitve
Projekti Predstavitev PSP na OŠ in prve informacije o drogah,
“MARJETICA” - pomoč družini,
program Razvoj kadrov v socialnem varstvu 2006

Katalog informacij javnega značaja

 1. Osnovni podatki o katalogu:

  Naziv organa:
  Center za socialno delo Hrastnik

  Naslov:
  Log 9
  1430 Hrastnik

  Telefon: 03 56 42 770
  Telefax: 03 56 42 776

  Elektronski naslov:
  gpcsd.hrast@gov.si

  Odgovorna uradna oseba:
  Direktorica: Mirjana Kellner

  Datum prve objave kataloga: 14. 2. 2006

  Datum zadnje spremembe: 23. 2. 2015

  Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.scsd.si/seznami/seznam-csd/csd-hrastnik/#katalog

  Druge oblike kataloga: V pisni obliki, na sedežu Centra za socialno delo Hrastnik.

 1. Splošni podatki o organu

  Podatki o organizaciji:
  Zakon o socialnem varstvu nas uvršča med javne socialnovarstvene zavode. Strokovni delavci s svojim strokovnim znanjem, pristopi in s timskim delom delujejo v smeri reševanja socialnih težav vseh uporabnikov, ne glede na mesto nastajanja težav. Dejavnosti centra se odvijajo skladno s sprejeto zakonodajo:

  • Zakona o socialnem varstvu (Ur.l. RS št. 3/2007)
  • Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur.l. RS št.69/2004 – prečiščeno besedilo)
  • Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (62/2010, 40/2011, 99/2013)
  • Zakon o socialno varstvenih prejemkih (61//2010, 40/2011, 99/2013
  • Zakona o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb (Ur.l. SRS št. 41/83)
  • ter številnih drugih zakonih in predpisih, ki neposredno ali posredno urejajo področje dejavnosti socialno varstvenih zavodov

  Kratek opis delovnega področja:
  Center opravlja socialno varstveno dejavnost, ki je usklajena z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Ur. List RS št. 2/02) in obsega:

  • N 85.321 dejavnost centrov za socialno delo:
  • Izvrševanje javnih pooblastil in nalog po drugih predpisih
  • Storitve socialne preventive
  • Storitve prve socialne pomoči
  • Storitve osebne pomoči
  • Storitve pomoči družini za dom
  • Organiziranje skupnostnih akcij za socialno ogrožene skupine prebivalstva
  • N 85.329 Druge dejavnosti

  Seznam notranjih organizacijskih enot
  /

  Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:

  • Vsi strokovni delavci CSD Hrastnik, na naslovu:  Log 9, 1430 Hrastnik
   Tel. št. Centra za socialno delo Hrastnik  03 56 42 770
   Fax : 03 56 42 776
  • KOCH METKA; 03 56 42 777;  koch.metka@gov.si
   • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
   • Starševsko varstvo in družinski prejemki
  • BARBARA JERMAN;  03 56 42 775: barbara.jerman@gov.si
   • prva socialna pomoč
   • varstvo starejših
   • izredne denarne socialne pomoči
   • uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
  • NATALIJA KERNDL;  03 56 42 774: natalija.kerndl@gov.si
   • uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
   • štipendije
   • varstvo odraslih; ukrepi, brezposelni
   • invalidi
  • TANJA KORITNIK;  03 56 42 773: t.koritnik@gov.si
   • starševsko varstvo in družinski prejemki
   • skrbništvo
   • uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
   • družinski pomočnik, oprostitve plačil sv storitev
  • SUZANA MIKOLIČ;  03 56 42 772: suzana.mikolic@gov.si
   • varstvo otrok, mladostnikov in družine
   • posvojitve, rejništvo; skrbništvo; ukrepi
   • svetovanje
   • nasilje
   • stiki; razveze
  • MIRJANA KELLNER;  03 56 42 771: mirjana.kellner@gov.si
   • direktorica (strokovne in orgaizacijske zadeve)
   • vodenje strokovnih timov in posvetovanja
   • prva socialna pomoč
   • preživnine; težave v družinskih odnosih
  • ANDREJA DRAKSLER;  03 56 42 770; andreja.draksler@gov.si
   • tajništvo
   • knjigovodstvo
   • računovodstvo

  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja centrov za socialno delo

  Seznam upravnih postopkov, ki jih vodijo centri za socialno delo

  Seznam zbirk podatkov

 1. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja:

  Informacije o javnih naročilih
  Trenutno ni nobenega aktualnega razpisa.

 1. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Na vrh