Centri za socialno delo

Center za socialno delo Kočevje

Naziv Center za socialno delo Kočevje
Naslov Ljubljanska cesta 9
1330 Kočevje
Telefon 018938380
Faks 018938390
E-pošta gpcsd.kocev@gov.si
Spletno mesto csd-kocevje.si
Informacije javnega značaja Katalog
Direktor (e-pošta) Katarina Hiti (katarina.hiti@gov.si)
Delovni čas
Uradne ure Pon.: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00;
Sreda: 8.00 - 12.00 in 13.00 do 17.00;
Petek: 8.00 - 13.00
Uradne ure (2)
Število zaposlenih 10,5
Občine Kočevje, Kostel, Osilnica
Število prebivalcev 17.875
Površina 647 km2
Storitve
Projekti Prostovoljstvo,
Psihosocialna pomoč družini,
Integracija in socializacija Romov v lokalno skupnost,
Skupine starih za samopomoč,
Skupina za samopomoč zasvojenim od prepovedanih drog,
Razvoj kadrov v socialnem varstvu

Katalog informacij javnega značaja

 1. Osnovni podatki o katalogu:

  Naziv organa:
  Center za socialno delo Kočevje

  Naslov:
  Ljubljanska cesta 9
  1330 Kočevje

  Telefon: 01 893 83 80
  Telefax: 01 893 83 90

  Elektronski naslov:
  gpcsd.kocev@gov.si

  Odgovorna uradna oseba:
  Direktorica: Katarina Hiti

  Datum prve objave kataloga: 14. 2. 2006

  Datum zadnje spremembe: 13. 10. 2014

  Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.scsd.si/seznami/seznam-csd/csd-kocevje/#katalog

  Druge oblike kataloga: V pisni obliki, na sedežu Centra za socialno delo Kočevje.

 1. Splošni podatki o organu

  Podatki o organizaciji:
  Javni socialnovarstveni zavod

  Kratek opis delovnega področja:
  CSD je pristojen za naloge , ki se nanašajo na izvajanje javnih pooblastil po področjih dela:

  • varstvo otrok in družine
  • varstvo odraslih
  • oprostitve plačil pri plačilu storitev
  • denarne socialne pomoči
  • družinski prejemki
  • zavarovanje za starševsko varstvo

  Izvajanje socialno varstvenih storitev:

  • prva socialna pomoč
  • osebna pomoč
  • pomoč družini za dom
  • socialna preventiva
  • pomoč na domu

  Druge naloge:

  • izvajanje javnih del
  • koordinacija v lokalni mreži pluralnih programov socialnega varstva

  Seznam notranjih organizacijskih enot
  Center za socialno delo Kočevje nima notranjih organizacijskih enot.

  Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:

  • Danica Fegic, direktorica,
   Tel. : 01 893 83 82,
   Faks: 01 893 83 90,
   E-naslov: danica.fegic@gov.si

  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja centrov za socialno delo

  Seznam upravnih postopkov, ki jih vodijo centri za socialno delo

  Seznam zbirk podatkov

 1. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja:

  Informacije o javnih naročilih
  Trenutno ni nobenega aktualnega razpisa.

 1. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Na vrh