Katalog javnih pooblastil, nalog po zakonu in storitev, ki jih izvajajo centri za socialno delo

Pravne podlage za izvajanje nalog (julij 2017)

Ob razpravi o Nacionalnem programu socialnega varstva do leta 2005 je bilo ugotovljeno, da centri za socialno delo nimajo opredeljenih standardov za izvajanje nalog ter da je normativ določen splošno, glede na število prebivalcev, ne glede na problematiko. Tako je bilo težko opredeliti obseg dela, ki so ga opravljali centri za socialno delo. Takrat je Državni zbor Republike Slovenija pristojnemu ministrstvu priporočil, da skupaj s Skupnostjo CSD določi relevanten standard in normativ za naloge, ki jih izvajajo centri za socialno delo.

Tako je država, leta 2003, v Zakonu o socialnem varstvu podelila javno pooblastilo Skupnosti CSD Slovenije, in sicer, da določi katalog nalog, ki jih izvajajo centri za socialno delo ter da določi standarde in normative za izvajanje posameznih vrst nalog. Pred vami je celotni dokument, v katerem so zajete tako naloge, ki jih izvajajo centri, kot tudi standardi in normativi teh nalog. Pri nastajanju dokumenta so sodelovali centri za socialno delo, Fakulteta za socialno delo v Ljubljani in veliko strokovnih delavcev centrov za socialno delo, ki v praksi opravljajo naloge, opredeljene v katalogu.

Dne 23. 9. 2008 je ministrica za delo, družino in socialne zadeve, ga. Marjeta Cotman, izdala sklep, št. 1225-2/2008 o zagotavljanju pogojev za uveljavljanje standardov in normativov dela centrov za socialno delo.

Katalog je razdeljen po vsebinskih področjih, v katerih so opredeljene določene strokovne naloge – varstvo otrok in družine, varstvo odraslih, materialne pomoči, socialnovarstvene storitve ter koordinacije (v lokalni mreži pluralnih programov, v pluralni mreži na ravni razvijanja skupnosti – koordinacija za obravnavo nasilja v družini ter koordinacija za izvajanje nadomestne kazni).

Vsaka naloga ima naslov, opredeljen je njen namen, kaj se želi z izvajanjem naloge doseči, komu je naloga namenjena oziroma kdo so uporabniki, katere so pravne podlage za njeno izvajanje, kdo nalogo lahko izvaja ter njen skupni normativ.

Uvodnemu opisu sledi tabela, v kateri smo določili opravila, kot si sledijo v zaporedju:

  • katera od so nujna opravila,
  • katera so možna opravila,
  • za vsako opravilo smo postavili normativ ter
  • ponekod dopisali še opombe, kot dodatno obrazložitev.

Opravila si v tabeli sledijo v zaporedju. Če je v tabeli določene naloge v opravilih postavljena druga naloga, ki jo je potrebno izvesti (npr. pri spremljanju rejništva je mogoča naloga urejanje skrbništva za poseben primer), le-ta ni posebej normirana, saj je standard in normativ zanjo postavljen v posebni tabeli opisani pri izvajanju nalog s področja skrbništva.

Za opravila, ki se pojavljajo pri več nalogah v tabelah, smo uporabili vedno enak normativ (npr. sestanek tima – 300 minut, analiza tveganja – 360 minut, obisk na domu – 60, 90, 120 minut, odvisno od problematike).

Katalog javnih pooblastil, nalog po zakonu in storitev, ki jih izvajajo centri za socialno delo bomo posodobili in uskladili na