CSD Ilirska Bistrica

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 1. Osnovni podatki o katalogu:

  Naziv organa:
  Center za socialno delo Ilirska Bistrica

  Naslov:
  Bazoviška cesta 32,
  6250 Ilirska Bistrica

  Telefon: 05 711 01 40
  Telefax: 05 711 01 41

  Elektronski naslov:
  gpcsd.ilirs@gov.si

  Odgovorna uradna oseba:
  Direktorica: Kristina Zadel Škrabolje

  Datum prve objave kataloga:
  25.7.2006

  Datum zadnje spremembe:
  28.9.2010

  Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
  http://www.scsd.si/katalog-informacij-javnega-znacaja-csd-ilirska-bistrica.html

  Druge oblike kataloga:
  V pisni obliki, na sedežu Centra za socialno delo Ilirska Bistrica.

 2. Splošni podatki o organu

  Podatki o organizaciji

  Kratek opis delovnega področja
  CSD je pristojen za naloge , ki se nanašajo na izvajanje javnih pooblastil po področjih dela:

  • varstvo otrok in družine
  • varstvo odraslih
  • oprostitve plačil pri plačilu storitev
  • denarne socialne pomoči
  • družinski prejemki
  • zavarovanje za starševsko varstvo

  Izvajanje socialno varstvenih storitev:

  • prva socialna pomoč
  • osebna pomoč
  • pomoč družini za dom
  • socialna preventiva
  • pomoč na domu

  Druge naloge:

  • izvajanje javnih del
  • koordinacija v lokalni mreži pluralnih programov socialnega varstva

  Seznam notranjih organizacijskih enot

  • Dnevni center SONČEK,
   Naslov: Prešernova ulica 25a, Ilirska Bistrica
   Vodja enote: Orjana Jursinovič, soc.del.
   Tel.: 041 422 012 

  Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:

  • Kristina Zadel Škrabolje
   Direktorica Centra za socialno delo Ilirska Bistrica
   Tel. : 05 711 01 47
   Faks: 05 711 01 41
   GSM: 031 713 371
   E-mail: kristina.zadel@gov.si

  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja centrov za socialno delo

  Seznam upravnih postopkov, ki jih vodijo centri za socialno delo

  Seznam zbirk podatkov

 3. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja:

  Informacije o javnih naročilih
  Trenutno ni nobenega aktualnega razpisa.

 4. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja