CSD Izola

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 1. Osnovni podatki o katalogu:

  Naziv organa:
  Center za socialno delo Izola

  Naslov:
  Cesta v Pregavor 3/a,
  6310 Izola

  Telefon: 05/6622694
  Telefax: 05/6622698

  Elektronski naslov:
  gpcsd.izola@gov.si

  Odgovorna uradna oseba:
  Majda Toškan, direktorica

  Datum prve objave kataloga:
  14.2.2006

  Datum zadnje spremembe:
  1.1.2012

  Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
  http://www.scsd.si/katalog-informacij-javnega-znacaja-csd-izola.html

  Druge oblike kataloga:
  V pisni obliki, na sedežu Centra za socialno delo Izola.

 2. Splošni podatki o organu

  Podatki o organizaciji

  Kratek opis delovnega področja
  CSD je pristojen za naloge , ki se nanašajo na izvajanje javnih pooblastil po področjih dela:

  • varstvo otrok in družine
  • varstvo odraslih
  • oprostitve plačil pri plačilu storitev
  • denarne socialne pomoči
  • družinski prejemki
  • zavarovanje za starševsko varstvo

  Izvajanje socialno varstvenih storitev:

  • prva socialna pomoč
  • osebna pomoč
  • pomoč družini za dom
  • socialna preventiva
  • pomoč na domu

  Druge naloge:

  • izvajanje javnih del
  • koordinacija v lokalni mreži pluralnih programov socialnega varstva

  Seznam notranjih organizacijskih enot
  Center za socialno delo Izola nima notranjih organizacijskih enot.

  Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:

  • Majda Toškan: univ. dipl. soc. delavka, direktorica
   e-naslov: majda.toskan@gov.si
   tel. št.: 05 662 26 81
   fax.: 05 662 26 98


  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja centrov za socialno delo

  Seznam upravnih postopkov, ki jih vodijo centri za socialno delo

  Seznam zbirk podatkov

 3. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja:

  Informacije o javnih naročilih
  Trenutno ni nobenega aktualnega razpisa.

 4. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja