CSD Laško

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 1. Osnovni podatki o katalogu:

  Naziv organa:
  Center za socialno delo Laško

  Naslov:
  Kidričeva ulica 2a
  3270 Laško

  Telefon: 03 743 31 00
  Telefax: 03 743 31 20

  Elektronski naslov:
  gpcsd.lasko@gov.si

  Odgovorna uradna oseba:
  Direktorica: Polonca Teršek

  Datum prve objave kataloga:
  14.2.2006

  Datum zadnje spremembe:
  8. 12. 2014

  Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
  http://www.scsd.si/katalog-informacij-javnega-znacaja-csd-lasko.html

  Druge oblike kataloga:
  Katalog je dostopen v pisni obliki na sedežu Centra za socialno delo Laško.

 2. Splošni podatki o organu

  Podatki o organizaciji
  Za občino Laško in Radeče Center za socialno delo opravlja storitve pomoči družini na domu.
  Za občino Laško izvajamo naslednje programe in projekte:

  • Center starejših - Hiša generacij
  • Pomoč na domu
  • Rejništvo za danes in jutri
  • Skupina za zdrav način življenja
  • Program prostovoljnega dela z mladostniki in njihovimi starši

  Center za socialno delo je javni socialno varstveni zavod. Ustanoviteljica je Republika Slovenija.

  Kratek opis delovnega področja
  CSD je pristojen za naloge, ki se nanašajo na izvajanje javnih pooblastil po področjih dela:

  • varstvo otrok in družine
  • varstvo odraslih
  • oprostitve plačil pri plačilu storitev
  • denarne socialne pomoči
  • družinski prejemki
  • zavarovanje za starševsko varstvo

  Izvajanje socialno varstvenih storitev:

  • prva socialna pomoč
  • osebna pomoč
  • pomoč družini za dom
  • socialna preventiva
  • pomoč na domu

  Druge naloge:

  • izvajanje javnih del
  • koordinacija v lokalni mreži pluralnih programov socialnega varstva

  Seznam notranjih organizacijskih enot
  Center za socialno delo Laško nima notranjih organizacijskih enot.

  Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:

  • Polonca Teršek., direktorica
   tel.: 03 734 31 00
   telefax: 03 734 31 20
   e-naslov: polonca.tersek@gov.si

  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja centrov za socialno delo

  Seznam upravnih postopkov, ki jih vodijo centri za socialno delo

  Seznam zbirk podatkov

 3. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja:

  Informacije o javnih naročilih
  Trenutno ni nobenega aktualnega razpisa.

 4. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja