CSD Piran

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 1. Osnovni podatki o katalogu:

  Naziv organa:
  Center za socialno delo Piran

  Naslov:
  Obala 114, Lucija
  6320 Portorož

  Telefon: 05/671 23 00
  Telefax: 05/671 23 09

  Elektronski naslov:
  gpcsd.piran@gov.si

  Odgovorna uradna oseba:
  Katja Lena, direktorica

  Datum prve objave kataloga:
  20.2.2006

  Datum zadnje spremembe:
  30.4.2009

  Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
  http://www.scsd.si/katalog-informacij-javnega-znacaja-csd-piran.html

  Druge oblike kataloga
  Katalog je dostopen v pisni obliki na sedežu Centra za socialno delo Piran.

 2. Splošni podatki o organu

  Podatki o organizaciji

  Kratek opis delovnega področja
  CSD je pristojen za naloge, ki se nanašajo na izvajanje javnih pooblastil po področjih dela:

  • varstvo otrok in družine
  • varstvo odraslih
  • oprostitve plačil pri plačilu storitev
  • denarne socialne pomoči
  • družinski prejemki
  • zavarovanje za starševsko varstvo

  Izvajanje socialno varstvenih storitev:

  • prva socialna pomoč
  • osebna pomoč
  • pomoč družini za dom
  • socialna preventiva
  • pomoč na domu

  Druge naloge:

  • izvajanje javnih del
  • koordinacija v lokalni mreži pluralnih programov socialnega varstva

  Seznam notranjih organizacijskih enot:
  Center za socialno delo Piran nima notranjih organizacijskih enot.

  Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:

  1. Katja Lena, direktorica
   Tel.: 05 671 23 08
   e-naslov: katja.lena@gov.si

  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja centrov za socialno delo

  Seznam upravnih postopkov, ki jih vodijo centri za socialno delo

  Seznam zbirk podatkov

 3. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja:

  Informacije o javnih naročilih
  Trenutno ni nobenega aktualnega razpisa.

 4. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja