Katalogi

Katalog javnih pooblastil, nalog po zakonu in storitev, ki jih izvajajo centri za socialno delo

Katalog javnih pooblastil, nalog po zakonu in storitev, ki jih izvajajo centri za socialno delo
Pravne podlage za izvajanje nalog Kataloga
Spremembe v Katalogu javnih pooblastil, nalog po zakonu in storitev, ki jih izvajajo CSD

Zakonu o socialnem varstvu Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije podeljuje javno pooblastilo, da na področju izvajanja dejavnosti centrov za socialno delo določa katalog nalog standardov in normativov za izvajanje nalog, ki jih izvajajo centri za socialno delo kot socialno varstvene storitve, kot naloge, ki so jim z zakonom poverjene kot javna pooblastila in kot naloge, ki jim jih nalagajo drugi predpisi, kar za to področje dejavnosti služi kot podlaga za delovanje enotnega informacijskega sistema socialnega varstva.

Pri nastajanju Kataloga javnih pooblastil, nalog po zakonu in storitev, ki jih izvajajo centri za socialno delo so sodelovali Fakulteta za socialno delo v Ljubljani in strokovnih delavci centrov za socialno delo, ki v praksi opravljajo naloge, opredeljene v katalogu.

Dne 23. septembra 2008 je ministrica za delo, družino in socialne zadeve, ga. Marjeta Cotman, izdala sklep, št. 1225-2/2008 o zagotavljanju pogojev za uveljavljanje standardov in normativov dela centrov za socialno delo in določila časovnico uveljavitve kadrovskih zaostankov.

Katalog je razdeljen po vsebinskih področjih, znotraj katerih so opredeljene strokovne naloge. Področja dela centrov za socialno delo so varstvo otrok in družine, varstvo odraslih, materialne pomoči, socialnovarstvene storitve ter koordinacije.

Vsaka naloga ima naslov, opredeljen je njen namen, kaj se želi z izvajanjem naloge doseči, komu je namenjena oziroma kdo so uporabniki, katere so pravne podlage za izvajanje, kdo nalogo lahko izvaja ter njen skupni normativ.

Uvodnemu opisu sledi tabela, v kateri so določena opravila, kot si sledijo v zaporedju. Za vsako opravilo je postavljen normativ ter ponekod dodane opombe, namenjene dodatni obrazložitvi. Za opravila, ki se pojavljajo pri več nalogah, je uporabljen vedno enak normativ (npr. sestanek tima – 300 minut, analiza tveganja – 360 minut, obisk na domu – 60, 90, 120 minut, odvisno od problematike).

Skupnost centrov za socialno delo Slovenije skrbi za redno dopolnjevanje kataloga ter standardov in normativov v skladu z nalogami centrov za socialno delo.

Na vrh