Mediacija

Mediacijski center - letak

Skupnost CSD Slovenije omogoča mediacijo v družinskih in delovnih sporih.

KAJ JE MEDIACIJA?

Mediacija je prostovoljen,  zunajsoden in neformalen postopek mirnega reševanja sporov, v katerem mediator ob upoštevanju interesov mediantov tem pomaga doseči sporazum o rešitvi spora.

V mediaciji sodelujeta dva ali več medianta. Mediacija zagotavlja aktiven pristop vsakega od mediantov in je zato udeležba lahko le prostovoljna. Na mediaciji medianti skupaj ugotovijo kaj je bistvo spora, vsi izrazijo svoja mnenja, ideje, želje, potrebe, težave in bojazni ter poskušajo poiskati rešitev, ki ustreza vsem. V mediaciji ne odloči mediator, temveč medianti sami oblikujejo izid mediacije in sprejmejo morebiten sporazum.

KATERE SO PREDNOSTI MEDIACIJE?

  • hitra rešitev spora,
  • učinkovitost in uspešnost,
  • nizki stroški,
  • obojestransko zadovoljstvo (sprejemljivost rešitve),
  • ni negativnih tveganj.

KDO JE MEDIANT?

Mediant je oseba, ki se prostovoljno, ob pomoči mediatorja, vključi v proces mediacije.

KDO JE MEDIATOR?

Mediator je nevtralna in nepristranska oseba, ki ne sodi o vsebini procesa ali končnega dogovora, pomaga pa v sporu določiti interes in načine reševanja spora. Ustvari sproščeno in konstruktivno vzdušje, odpira prostor za komunikacijo in pomaga sprtim mediantom, da zares slišijo drug drugega. Z usmerjenimi vprašanji sistematično vodi mediante proti skupnemu cilju – poštenemu in za vse strani sprejemljivemu dogovoru.

Mediator ne sprejema odločitev, ampak prispeva h konstruktivnejši komunikaciji in usmerja proces k skupnemu iskanju rešitev.

Mediatorji pri Skupnosti CSD Slovenije so lahko osebe z najmanj visokošolsko izobrazbo ter opravljenim najmanj 200-urnim programom usposabljanja iz mediacije, potrjenim pri združenju mediacijskih organizacij Slovenije – MEDIOS.

Skupnost CSD Slovenije vodi evidenco mediatorjev, ki je objavljena na spletni strani. Medianti lahko sami izberejo s katerim mediatorjem bi se želeli vključiti v proces mediacije.

KAKO MEDIACIJA POTEKA?

Mediacija se začne z vlogo enega ali več mediantov.  V kolikor poda vlogo le eden od udeležencev, mora v vlogi navesti podatke o preostalih udeležencih, da lahko Skupnost CSD Slovenije pridobi tudi njihovo soglasje za začetek postopka.

Mediacije potekajo v obliki srečaj v prostorih Skupnosti CSD Slovenije ali centrov za socialno delo.  Srečanja trajajo do 90 minut. Srečanj se udeležujejo vsi medianti, izjemoma potekajo tudi ločena mediacijska srečanja. V večini primerov zadostuje eno do pet srečanj.

Družinska mediacija se vedno izvaja z dvema mediatorjema.

Mediacija se lahko zaključi kadarkoli to zahteva mediant, najpogosteje pa s sklenitvijo sporazuma ali predloga sporazuma o rešitvi spora.

KATERA SO TEMELJNA PRAVILA POSTOPKA?

  • ohranjanje dostojanstva in spoštljivosti brez žalitev, groženj in nasilja,
  • jasno sporočanje in poslušanje,
  • enakopravnost strank,
  • zaupnost.

KAKO USPEŠNE SO MEDIACIJE?

Uspešnost postopka je odvisna od pripravljenosti medianotv za sodelovanje. Izkušnje strokovnjakov kažejo, da je delež udeležencev, ki dosežejo končni sporazum v mediacijskem postopku izredno velik, okoli 85%.

Poleg hitre in obojestransko zadovoljive rešitve, mediacija pogosto prinaša izboljšanje odnosov in sodelovanje med sprtima stranema ter zmanjšuje možnosti za spore v prihodnje.

KAKŠNI SO STROŠKI MEDIACIJE?

Če se medianti ne sporazumejo drugače, vsak mediant nosi svoje stroške, skupne stroške mediacije pa nosijo po enakih delih.

Cena za posamezno mediacijsko srečanje v letu 2017 je 60,00 EUR.

VLOGA ZA MEDIACIJO

Vlogo na spodnjem obrazcu  oddate na Skupnost CSD Slovenije po navadni pošti na naslov Slovenska cesta 55, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov info@scsd.si. Po vložitvi vloge boste v nekaj dneh prejeli potrditev po elektronski pošti, na domači naslov ali po telefonu.