Preskoči na glavno vsebino

Novice & aktualno

Katalog izobraževanj na SCSD za leto 2018

Objavljeno: 15. januar 2018

Januar

Datum izvedbe Naslov Izobraževanja Izvajalec Vsebina
25. 1. 2018 (čet) Tehnike vodenja razgovorov na CSD Matijana Romih
Predstavitev tehnik in metod dela pri delu z uporabniki ter njihova uporaba, soustvarjanje pogovora v procesu pomoči uporabniku, vzpostavljanje delovnega odnosa, soustvarjanje izvirnega delovnega projekta pomoči, raziskovanje življenjskega sveta uporabnika, tehnike vodenja pogovora s posameznikom.

Februar

Datum izvedbe Naslov Izobraževanja Izvajalec Vsebina
6. 2. 2018 (tor)
CSD Šiška
Komunikacijski trening Znanka d.o.o.
Simona Mlakar Frumen
in Majda Šavko
Za zaposlene v centrih za socialno delo je poleg kakovostnega strokovnega znanja najpomembnejša veščina komunikacija. Uspešna komunikacija odločilno vpliva na uspeh socialno-varstvenih storitev. Predavanje z delavnicami.
15. 2. 2018 (čet)
CSD Šiška
Delo s svojci oseb s težavami v duševnem zdravju Suzana Oreški,
predsednica Društva Altra
Starši, partnerji in druge bližnje osebe imajo pomembno vlogo pri okrevanju svojega obolelega družinskega člana in potrebujejo pomoč pri prepoznanju te vloge, a hkrati tudi zavedanje o skrbi zase. Večina svojcev ne ve, kako ravnati in se praviloma znajdejo v situaciji, ki jim ni blizu in je ne obvladujejo. To se kaže kot duševna stiska, ki jo lahko vidimo po njihovem vedenju, čustvovanju in razmišljanju (zaskrbljenost, potrtost, razdražljivost, ukazovalnost, nesramnost, pretirana motiviranost, pa tudi sram, zanikanje, izogibanje, itn). Seminar omogoča seznanitev s psihosocialnim modelom, z njegovimi metodami, oblikami in veščinami dela, ki so potrebne za delo s svojci in bližnjimi. Svojci ali bližnji imajo “pravico” do t. i. svojega “načrta obravnave”, ki vključuje različne pristope in faze, ki je prilagojen njihovi zgodbi in stiski.
22. 2. 2018 (tor) Preventivno delo z mladostniki -
vprašanja in dileme ob zaznavi spletnega nasilja
Iztok Šimek
(Upokojeni kriminalistični
inšpektor specialist v
Skupini za mladoletniško
kriminaliteto)
S povečanjem števila uporabnikov spleta se povečujejo tudi nevarnosti spleta. Na seminarju se bomo osredotočili na spletno nasilje med vrstniki,spletno zlorabo in spolno izkoriščanje otrok. V prvem delu bo predstavljen zakonski ovir in predpisi na področju ukrepanja ob zaznavi nasilja, spletnega nasilja in izkoriščanja. V drugem delu bo predavatelj predstavil programe in orodja za pomoč pri preventivnem delu. Kot kriminalistični inšpektor specialist je preiskoval ali obravnaval mnoge primere različnega nasilja nad in med vrstniki, tudi s pomočjo strokovnih delavcev in delavk na CSD. Na teh primerih iz prakse bo odgovoril na vprašanja in dileme, ki se pojavljajo pri delu z nasiljem med ali nad mladostniki.

Marec

Datum izvedbe Naslov Izobraževanja Izvajalec Vsebina
6. 3. 2018 (tor)
CSD Šiška
Družinski pomočnik in oprostitve Jožica Novak,
Mateja De Reya
Vsebina seminarja:
 • zakonski okvir in predpisi, ki urejajo institut družinskega pomočnika
 • pregled in predstavitev pravice
 • naloge in obveznosti družinskih pomočnikov.
 • postopek do uveljavljanja pravice na CSD
 • ugotovitveni postopek za plačilo pravice in oprostitev plačila
 • sofinanciranje SVS s strani občine, odtujitev in obremenitev nepremičnin
 • spremljanje dela družinskega pomočnika in letna poročila.
9. 3. 2018 (čet) Delovna razmerja in napredovanje javnih uslužbencev Mag. Nataša Belopavlovič, Mag. Mojca Fon Jager V okviru seminarja bo predstavljen Zakon o delovnih razmerjih v povezavi z Zakonom o javnih uslužbencih ter sklepanje pogodb o zaposlitvi, pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja ter spremembe in novosti na področju delovno pravne zakonodaje. Na seminarju bo možnost tudi za vprašanja udeležencev.
22. 3. 2018 (tor) Delo v splošnih službah Irena Potočar Papež Seminar je namenjen vsem strokovnim delavcem, na temo pravilne rabe slovenskega jezika pri sestavljanju uradnih dokumentov in vsakodnevni rabi slovenskega jezika. Namen seminarja je osvežiti jezikovna pravila in se seznaniti se z jezikovnimi novostmi. Poudarek bo na tem, kako ustrezno napisati besedila (dopis, odgovor na pritožbo, pojasnilo, odločba, zapisnik, poročilo). Praktični del bo izveden v obliki pisanja sestavkov (velika in mala začetnica, ločila, pisanje skupaj/narazen/z vezajem, sklanjanje, nagovarjanje, vikanje/tikanje, podpisi, žigosanje), bonton in pravila pri e-pošti ter aktualne spremembe pravopisa.
27. 3. 2018 (čet) Nasilje nad starejšimi Dubravka Hrovatič Ko govorimo o nasilju v družini, ne moremo spregledati nasilja nad starejšimi. Zakonitosti in dinamika nasilja nad starejšimi so podobni tistim, s katerimi opredeljujemo nasilje nad ženskami in nasilje nad otroki. Največ nasilja nad starejšimi se namreč dogaja doma, v partnerskih in sorodstvenih odnosih, in tam, kjer so starejši v odvisnem odnosu. Predavateljico bo osvetlila problem nasilja nad starejšimi in z delavnico predstavila primer pristopa k pomoči in reševanju stiske žrtve.

April

Datum izvedbe Naslov Izobraževanja Izvajalec Vsebina
5. 4. 2018 (čet) Usposabljanje za delo z mladoletnimi migranti brez spremstva Doc. dr. Primož Šterbenc, CSD Postojna, CSD Lj. Vič-Rudnik,
Urad za oskrbo in integracijo migrantov
Predstavitev postopka dela z mladoletnikom brez spremstva, razmejitev pristojnosti,iskanje odgovorov na vprašanja, ki so se pojavila v praksi.
17. 4. 2018 (tor) Skrbništvo za poseben primer Jelena Polak,
Nataša Košiček
Na seminarju bo v prvem delu predstavljen namen skrbništva in vrste skrbništva, s poudarkom na skrbništvu za posebni primer. Prikazani bodo primeri sklenitve pravnih poslov s prikazom primerov iz prakse - sodelovanje centrov za socialno delo in sodišč. V drugem delu bo podrobno predstavljen postopek postavitve skrbnika za posebni primer. V zadnjem delu seminarja bo zaključek z delavnico, kjer bodo udeležencem predstavljeni različni praktični primeri in rešitve, sodne prakse. Izvajalki bosta podali tudi odgovore na vprašanja udeležencev.
19. 4. 2018 (čet) ZUP - obnovitveni seminar Matjaž Remic Zakon o splošnem upravnem postopku-seminar je primeren za nove delavce na CSD, ki opravljajo naloge po ZUP-u.
24. 4. 2018 (tor)
CSD Šiška
Celostno obvladovanje stresa Mateja Škorc Izkustvena delavnica – predstavitev tehnik in metod krepitve moči in opolnomočenje strokovnih delavcev na CSD, spoprijemanje s težavami in načini reševanja težav.
26. 4. 2018 (čet) Strokovni kriteriji pri izbiri kandidatov za izvajanje rejniške dejavnosti ali posvojitev Metoda Maj V praksi se srečujemo z metodološkimi težavami pri preverjanju motivacije različnih kandidatov, pa tudi s samimi strokovnimi kriteriji, ki so podlaga za izdelavo ocene primernosti in selekcijo kandidatov. Strokovne smernice imamo v Kaljenju št. 11, vendar pa skupinska oblika izobraževanja omogoča izmenjavo izkušenj, nadgradnjo znanja in razpravo o aktualnih dilemah. Posebno pozornost bomo posvetili kandidatom za izvajanje rejniške dejavnosti, ki so (bili) tudi kandidati za posvojitev otroka in tistim kandidatom, ki so sorodniki.

Maj

Datum izvedbe Naslov Izobraževanja Izvajalec Vsebina
8. 5. 2018 (tor)
CSD Šiška
Zapisovanje v socialnem delu Mojca Urek,
Milko Poštrak
Seminar je namenjen zapisovanju, poročanju in dokumentiranju dela. Zapisi naj bi v vseh fazah nastajanja in ravnanja z njimi odsevali doktrinarna načela socialnega dela. Zapiski niso nikoli le mrtve besede na papirju, temveč so obenem že dejanja. Imajo realno moč kot dokazila, strokovna mnenja, uradna poročila,… Prav tako lahko izrazijo neenakomerno razporeditev moči med strokovnjaki in uporabniki. Človeka naj bi njegova zgodba krepila in ne še dodatno slabila njegovo moč in nadzor nad življenjem. Zato je ena glavnih nalog zapisovanja iskati rešitve, kako zagotoviti vpliv uporabnikov na nastajanje zapisov in pri poročanju.
29. 5. 2018 (tor) Osebna pomoč Matijana Romih,
Melita Žontar
Seminar je namenjen strokovnim delavcem, ki navedeno storitev opravljajo ali se pripravljajo na opravljanje le te. V prvem delu bodo predstavljena izhodišča za izvajanje osebne pomoči ter uporaba možnih tehnik pogovora z uporabniki storitev. V drugem delu bo sledila delavnica, kjer bodo obravnavani izzivi vzpostavljanja delovnega odnosa v okviru storitve in prehajanje v izvajanje različnih javnih pooblastil.
31. 5. 2018 (čet) ZUP- nadaljevalni Matjaž Remic Odgovori na posamezna vprašanja in reševanje specifičnih dilem, ki so se pojavila v praksi.

Junij

Datum izvedbe Naslov Izobraževanja Izvajalec Vsebina
12. 6. 2018 (tor) Demenca in paliativna oskrba Predavatelji bodo znani naknadno. Sensibilizacijski seminar na katerem se bomo osredotočili na znanja o prepoznavanju demence ter razumevanju in komuniciranju z osebami z demenco in svojci in enako za družinske člane, ki imajo svojca v zadnji fazi bolezni.

September

Datum izvedbe Naslov Izobraževanja Izvajalec Vsebina
13. 9. 2018
CSD Šiška
Pogovor z otrokom v kriznih situacijah Neža Miklič Metode in tehnike pogovora z otrokom, nasilje v družini, spolna zloraba, psihologija travme.
20. 9. 2018 Vzpostavljanje delovnega odnosa z otroki
in mladostniki glede na njihove
razvojne posebnosti
Tina Bergant, dr. med. in asistenti
 • Razvoj otrok in mladostnikov,
 • odnosna kompetentnost,
 • zaščita lastne profesionalne integritete.
27. 9. 2018
CSD Šiška
Proces žalovanja Različni predavatelji (Hospic, UKC) Strokovni delavci se pri svojem delu srečujejo tudi z uporabniki, ki ob stiskah in težavah, zaradi katerih so se obrnili na strokovno pomoč, sočasno tudi žalujejo za različnimi vrstami izgub (smrt bližnjega, izguba službe, upokojitev, selitev, odselitev otrok …). Lahko se zgodi, da bodo nekateri uporabniki zaradi procesa žalovanja težje razreševali svoj primarni problem. Da bo lahko v takšnih okoliščinah strokovni delavec usmerjeno sodeloval z uporabnikom, je pomembno, da proces žalovanja čim bolje pozna. Prepoznavanje različnih potreb žalujočih je pomembno zaradi ustreznega nudenja podpore in pomoči tistim žalujočim, ki jo potrebujejo.

Oktober

Datum izvedbe Naslov Izobraževanja Izvajalec Vsebina
4. 10. 2018 Delo z otrokom z ADHD dr. Marija Anderluh Predstavitev oddelka za otroško psihiatrijo, terapevtsko delo z otroci, možne oblike pomoči in namestitve, delo s starši, medinstitucionalno povezovanje.
18. 10. 2018
(čet)
Trening uspešnega timskega sodelovanja Znanka d.o.o. Sposobnost za ustvarjalno sodelovanje in vodenje ljudi je ključna pri timskem delu. Vsako sodelovanje vključuje posameznike, ki predstavljajo množico različnih, pogosto tudi nasprotujočih stilov medosebnega delovanja. Različnost pogosto jemljemo kot zaviralno dejstvo, ker se v njej ne znajdemo in ker pogosto povzroča napetosti in konflikte. Vse to nam krade dragoceni čas in energijo, zmanjšuje učinkovitost in motiviranost posameznika in skupine. Na ta način se vse premalo izkoristijo potenciali, tako pomembni za zadovoljstvo posameznikov in uspeh organizacije.
Na delavnici bomo spoznali poti, kako:
 • razvijati in izboljševati komunikacijske spretnosti,
 • razumeti skrivno interakcijo v skupini,
 • uspešno reševati konflikte,
 • spodbujati motivacijo in ustvarjalno sodelovanje članov tima.
23. 10. 2018
(čet)
RAZVOJNA PSIHOLOGIJA OTROKA Dr. Ljubica Marjanovič Umek
 • Spoznavni, socialni in čustveni razvoj malčka in otroka: spremembe in stabilnost v razvoju,
 • varovalni in rizični dejavniki razvoja in učenja otrok (navezanost, izobrazba staršev, kulturni kapital, kakovost spodbujanja),
 • psihološko osamosvajanje v mladostništvu in mladostniški egocentrizem,
 • ogled filma Lov- analiza, pogovor in zaključki.
25. 10. 2018
(čet)
CSD Šiška
Upravljanje s človeškimi viri na CSD Mag. Miha Derganc Trening upravljanja s človeškimi viri na CSD (podrobna vsebina bo znana naknadno).

November

Datum izvedbe Naslov Izobraževanja Izvajalec Vsebina
27. 11. 2018 Usposabljanje za izvedbo forenzičnega intervjuja z otrokom dr. Igor Areh Dr. Igor Areh prevaja v slovenščino NICHD – protokol intervjuvanja otrok na podlagi katerega bo izvedel usposabljanje za intervjuvanje otroka, ki bo temeljilo pretežno na urjenju in ne na predavanjih.

December

Datum izvedbe Naslov Izobraževanja Izvajalec Vsebina
13. 12. 2018 (čet)
Central
Komunikacija z zahtevnimi strankami Znanka d.o.o. Delavnica ponuja uporabne pristope za uspešno telefonsko in osebno komunikacijo z zahtevnimi strankami v različnih situacijah iz poslovne prakse udeležencev.
 • Seznaniti udeležence s temelji uspešne komunikacije in dela z zahtevnimi strankami.
 • Predstaviti veščine za učinkovito reševanje sporov in vodenja poslovnega pogovora s stranko.
 • Spoznati temelje obvladovanja težavnih situacij pri delu z ljudmi.
14. 12. 2018 (pet)
Central
Komunikacija z zahtevnimi strankami Znanka d.o.o. Delavnica ponuja uporabne pristope za uspešno telefonsko in osebno komunikacijo z zahtevnimi strankami v različnih situacijah iz poslovne prakse udeležencev.
 • Seznaniti udeležence s temelji uspešne komunikacije in dela z zahtevnimi strankami.
 • Predstaviti veščine za učinkovito reševanje sporov in vodenja poslovnega pogovora s stranko.
 • Spoznati temelje obvladovanja težavnih situacij pri delu z ljudmi.

Usposabljanja

Datum izvedbe Naslov Izobraževanja Izvajalec Vsebina
september 2017 – marec 2018 Družinska mediacija
(7 modulov)
(termine bomo sporočili naknadno)
več izvajalcev V okviru izobraževanja bodo podrobneje predstavljene vsebine o tem, kdaj je uporabna družinska mediacija ter posebnosti družinske mediacije. Namenjena je strokovnim delavcem, ki bi želeli pridobiti naziv »Družinski mediator«, za katerega pa je, tako po obsegu kot vsebini, sprejet standard v okviru Združenja mediacijskih organizacij Slovenije – MEDIOS.
marec 2018 – junij 2018 Coaching za vodstveni kader na CSD Znanka D.O.O., Simona Mlakar Frumen in Majda Šavko Termini:
 • 19. - 20.03.2018
 • 03. - 04.04.2018
 • 23. - 24.04.2018
 • 21. - 22.05.2018
 • 04. - 05.06.2018
september ali oktober Dvodnevni posvet za direktorje (termin bomo sporočili naknadno) Predavatelji bodo znani naknadno (MDDSZ in drugi) Poslovodenje centrov za socialno delo ob reorganizaciji in druge aktualne vsebine.

Katalog izobraževanj velja za leto 2018. Skupnost CSD Slovenije si kot izvajalec izobraževanj pridržuje pravico do manjših sprememb oz. odstopanj pri izvedbi izobraževanj. O morebitnih spremembah bomo pravočasno obvestili vse centre za socialno delo.

Najkasneje 10 dni pred datumom izvedbe posameznega seminarja bomo centre za socialno delo po elektronski pošti pisno obvestili z vabilom in prijavnico na seminar ter kotizacijo seminarja na udeleženca.

Na vrh