Naziv operacije

»Opolnomočenje ranljivih skupin preko informatorjev na centrih za socialno delo Slovenije«
Odločba št. OP RČV/4/1/12-0-MDDSZ

Program delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Program se izvaja v okviru 4. razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti« in prednostne usmeritve 4.1. »Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti« Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013.

Kratek opis

Predmet programa je zaposlitev strokovnih delavcev - informatorjev (v nadaljevanju: informatorjev) na centrih za socialno delo Slovenije (v nadaljevanju: CSD) z namenom opolnomočenja oseb s socialnimi stiskami in težavami zaradi materialne ogroženosti na podlagi posebnega strokovnega svetovanja za lažje premagovanje ovir v postopkih uveljavljanja pravic iz javnih sredstev.

Namen programa je okrepitev socialne vključenosti ranljivih skupin (zlasti oseb s socialnimi stiskami in težavami zaradi materialne ogroženosti in socialne izključenosti) preko zaposlitev za to usposobljenih informatorjev na CSD.

Cilji programa so:

  • zaposlitev informatorjev za pomoč, svetovanje in opolnomočenje oseb, uporabnikov CSD s socialnimi stiskami in težavami zaradi materialne ogroženosti v postopkih uveljavljanja pravic iz javnih sredstev;
  • usposabljanje informatorjev z namenom krepitve njihovih sposobnosti, znanj, veščin in spretnosti za učinkovitejšo podporo in pomoč uporabnikom CSD – ranljivim ciljnim skupinam, ki uveljavljajo pravice iz javnih sredstev.

Cilj programa je zaposlitev 64 informatorjev za obdobje največ 12 mesecev, ki bodo izvajali aktivnosti programa.

Ciljna skupina in ciljni upravičenci so vsi uporabniki CSD, zlasti osebe s socialnimi stiskami in težavami zaradi materialne ogroženosti v postopkih uveljavljanja pravic iz javnih sredstev.

Naziv upravičenca

Skupnost CSD Slovenije, Slovenska c. 55, Ljubljana

Višina skupnih stroškov operacije in višina javnih virov financiranja

Višina skupnih upravičenih stroškov programa je 1.838.721,00 €. Od tega prispevek Skupnosti – EU del predstavlja 85% celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške  programa ali 1.562.912,85 €, nacionalna udeležba – SLO del pa predstavlja 15% vrednosti celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške programa ali 275.808,15 €.

Datum začetka in konca operacije glede na odločitev o dodelitvi sredstev

  • obdobje upravičenih izdatkov je od 31.1.2014 do 15.10.2015

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije:

  • mag. Darja Kuzmanič Korva, odgovorna oseba pri upravičencu
  • Sendi Murgel, skrbnica pogodbe pri upravičencu
  • Renata Brdar Tomažinčič, vodja projekta