Predstavitev centrov za socialno delo Slovenije

Država je sprejela vrsto zakonov in predpisov, s katerimi zagotavlja storitve in ukrepe za preprečevanje ter odpravljanje stisk in težav posameznikov, družin in posebnih skupin ljudi, ki potrebujejo pomoč. Strokovne delavce, ki so zaposleni na centrih za socialno delo ob zakonodaji zavezuje kodeks etičnih načel v socialnem varstvu.

Kadar uporabniki niso zadovoljni z odločitvami in ravnanji strokovnih delavcev na centrih za socialno delo, lahko vložijo pritožbo zoper sklep ali odločbo, kadar strokovni delavci odločajo na podlagi javnih pooblastil v upravnem postopku; ali pa vložijo pritožbo na svet zavoda, kadar strokovni delavci izvajajo storitve in sklenejo dogovor.

Strokovne naloge centrov za socialno delo v Sloveniji obsegajo:

 • Varstvo otrok in družine
  • Dovolitev sklenitve zakonske zveze
  • Urejanje starševstva
  • Razveza zakonske skupnosti ali razpad zunajzakonske skupnosti
  • Urejanje odnosov v družini
  • Ukrepi centra za socialno delo
 • Varstvo otrok
  • Rejništvo
  • Posvojitve
  • Skrbništvo
  • Obravnava otrok izven sodnega postopka
  • Obravnava mladoletnih v sodnem postopku
 • Varstvo odraslih
  • Obravnava storilcev kaznivih dejanj
  • Skrbništvo
  • Urejanje statusa invalida
  • Urejanje pravice do družinskega pomočnika
  • Obravnava starejših oseb
  • Obravnava oseb s težavami
 • Denarne socialne pomoči
 • Starševsko varstvo in družinski prejemki
 • Koordinacija
  • lokalna
  • regijska
  • Koordinatorji
   • za preprečevanje nasilja
   • za izvrševanje nadomestne kazni zapora
   • za obravnavo oseb v skupnosti s težavami v duševnem zdravju
 • Storitve
  • Socialna preventiva
  • Prva socialna pomoč
  • Osebna pomoč
  • Pomoč družini za dom
  • Pomoč družini na domu
  • Vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji
  • Oprostitve pri plačilu storitev
   • Pomoč na domu
   • Institucionalno varstvo
  • Programi

Na 12 centrih za socialno delo so bile dne 24. 12. 2009 s sklepom ministra za delo, družino in socialne zadeve ustanovljene regijske službe za koordinacijo in pomoč žrtvam, ki vključujejo regijskega koordinatorja za preprečevanje nasilja v družini, interventno službo ter krizne centre. Regijska služba izvaja storitve po zakonu, ki ureja socialno varstvo in nujne ukrepe za varovanje otrokovih koristi.

Seznam regijskih služb za koordinacijo in pomoč žrtvam