Preskoči na glavno vsebino

Centri za socialno delo

Zbirke podatkov, ki jih vodijo CSD

 • Evidenca zaposlenega delavca
 • Evidence o stroških dela
 • Evidence o izrabi delovnega časa
 • Evidence o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu
 • Evidence o zdravstvenih pregledih pred zaposlitvijo in preventivnih zdravstvenih pregledih
 • Evidence o opravljenem preizkusu usposobljenosti za varno delo in varstvo pred požarom
 • Evidence podatkov o poškodbah pri delu, kolektivnih nezgodah, nevarnih pojavih, ugotovljenih poklicnih boleznih v zvezi z delom ter o njihovih vzrokih
 • Zbirka podatkov o storitvah (ZSV)
 • Zbirka podatkov o denarnih socialnih pomočeh (ZSV)
 • Zbirka podatkov o drugih pomočeh posamezniku (ZSV)
 • Zbirka podatkov o oprostitvah pri plačilu storitev (ZSV)
 • Zbirka podatkov o financiranju socialno varstvenih dejavnosti (ZSV)
 • Evidenca o porodniškem dopustu (ZSDP)
 • Evidenca o očetovskem dopustu (ZSDP)
 • Evidenca o dopustu za nego in varstvo otroka (ZSDP)
 • Evidenca o posvojiteljskem dopustu (ZSDP)
 • Evidenca o prenesenem dopustu (ZSDP)
 • Evidenca o porodniškem nadomestilu (ZSDP)
 • Evidenca o očetovskem nadomestilu (ZSDP)
 • Evidenca o nadomestilu za nego in varstvo otroka (ZSDP)
 • Evidenca o posvojiteljskem nadomestilu (ZSDP)
 • Evidenca o dobroimetju (ZSDP)
 • Evidenca o krajšem delovnem času zaradi nege in varstva otroka (ZSDP)
 • Evidenca o starševskem dodatku (ZSDP)
 • Evidenca o pomoči ob rojstvu otroka (ZSDP)
 • Evidenca o otroškem dodatku (ZSDP)
 • Evidenca o dodatku za veliko družino (ZSDP)
 • Evidenca o dodatku za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo (ZSDP)
 • Evidenca o delnem plačilu za izgubljeni dohodek (ZSDP)
 • Evidenca o zavarovancih za starševsko varstvo (ZSDP)
 • Evidenca o rejnikih (ZIRD)
 • Evidenca o rejniških družinah (ZIRD)
 • Evidenca o sklenjenih rejniških pogodbah (ZIRD)
 • Evidenca o rejencih (ZIRD)
 • Evidenca o bioloških družinah rejencev (ZIRD)
 • Evidenca o rejninah (ZIRD)
 • Evidence o gluhih osebah, katerim je bila izdana odločba o pravici do tolmača
 • Evidence šipendistov
 • Evidence o obravnavah koordinatorja obravnave v skupnosti

Zbirke podatkov iz ZSV vsebujejo naslednje podatke posameznika, na katerega se nanaša pravica ali obveznost in njegovega zakonitega zastopnika:

 • ime in priimek,
 • rojstni podatki,
 • spol,
 • enotna matična številka,
 • podatki o državljanstvu,
 • podatki o dovoljenju za prebivanje tujca,
 • podatki o prebivališču,
 • podatki, ki se nanašajo na družinska razmerja (št. Družinskih članov, tip družine, razmerje do vlagatelja),
 • podatki o gospodinjstvu,
 • podatki, ki se nanašajo na vrsto življenjske skupnosti (zakonska zveza ali zunajzakonska skupnost),
 • podatki o statusu (podatki o šolanju, zaposlitvi, upokojitvi in drugo),
 • podatki o izobrazbi,
 • podatki o zdravstvenem stanju in invalidnosti,
 • podatki o plačah in drugih dohodkih in prejemkih,
 • podatki o premoženju,
 • podatki o socialnih stiskah in težavah posameznikov, družin in skupin prebivalstva,
 • podatki o oprostitvi pri plačilu storitev,
 • davčna številka,
 • številka tekočega oziroma drugega računa,
 • podatki, ki se nanašajo na stanovanjske in bivalne pogoje.

Zbirke podatkov iz ZSDP vsebujejo naslednje osebne podatke za posameznika oziroma njegove družinske člane:

 • ime in priimek,
 • rojstni podatki,
 • spol,
 • enotna matična številka občana,
 • podatki o državljanstvu,
 • podatki o prebivališču,podatki o šolanju,
 • podatki o zdravstvenem stanju,
 • podatki o zaposlitvi,
 • podatki o plačah in osnovah za plačevanje prispevka,
 • podatki o dohodkih in premoženju,davčna številka,
 • podatki o gospodinjstvu,
 • številka tekočega računa, hranilne knjižice ali nerezidenčnega računa tujca.

Zbirke podatkov iz ZIRD vsebujejo naslednje osebne podatke:

 • ime in priimek,
 • rojstni podatki,
 • enotna matična številka občana,
 • spol,
 • podatki o državljanstvu,
 • podatki o prebivališču,
 • podatki o šolanju,
 • podatki o zdravstvenem stanju,
 • podatki o socialnem stanju,
 • podatki o podaljšanju roditeljske pravice,
 • podatki o izobrazbi,
 • podatki o nekaznovanju,
 • podatki o zaposlitvi,
 • davčna številka.
Na vrh