Novice & aktualno

Spremembe v Katalogu javnih pooblastil, nalog po zakonu in storitev, ki jih izvajajo CSD december 2017

Objavljeno: 27. december 2017

Katalog nalog CSD

 1. 1.1.3.1
 2. 1.1.3.2
 3. 1.1.3.3
 4. 1.2.2.2
 5. 1.2.2.3
 6. Nova naloga št. 1.2.7
 7. Briše se naloga št. 1.2.7

Sprememba naloge: 1.1.3.1 Ukrepi za vzgojo in varstvo otroka in njegovih koristi

Podlaga za izvajanje “ZSV – člen 88” se spremeni v “ZSV – člen 87a”

Namen naloge: Izvajanje ukrepov za vzgojo in varstvo otroka ali kakšne druge otrokove koristi, zlasti tako, da spremlja psihofizični razvoj otrok, ki živijo v neugodnih življenjskih razmerah ali pri katerih je ogrožen njihov razvoj.

Uporabnik: otrok in družina

Podlaga za izvajanje:

 • ZZZDR − člen 119
 • ZIKS − člen 62
 • ZPP − člen 409, 410/1, 416/1 in 421
 • Konvencija o otrokovih pravicah
 • ZSV − člen 87a

Izvajalci: strokovni delavci po 69. členu ZSV

Normativ: 4440 minut

  Opravila in akti, kot si sledijo v zaporedju Nujna opravila Čas Mogoča opravila Opombe
1. Proučitev prijave Proučiti kdo je zahtevo podal, v kakšnem odnosu je z otrokom in njegovo družino, proučiti stopnjo otrokove ogroženosti. 30 Evidentiranje služb in drugih udeleženih v problemu (šolska svetovalna služba, zdravnik, sorodniki ipd.), ki bi lahko pripomogli k iskanju dobrih rešitev. Pomembna je odločitev, kako in kdaj pritegniti starše. Od te odločitve je odvisno, ali se ustvarjajo možnosti za pomoč družini za dom, ali se predlaga intervencija in postopek po javnem pooblastilu
Sklic zunanje medinstitucionalne strokovne skupine Posvetovanje v strokovni skupini in razdelitev nalog. Proučiti tudi, kakšne so konkretne možnosti za pomoč otroku brez sodelovanja družine, raziskati cilje intervencije, dobre izide ter predvideno trajanje in spremljanje oblik pomoči. 300 (strokovna skupina) Vključitev zunanjih institucij.
2. Ugotovitveni postopek: pogovor s starši Seznanitev staršev z zahtevo (prijavo) za varstvo otroka in njegovih koristi; predstavitev načina in oblik predvidene pomoči in raziskati odziv staršev; proučiti tudi najmanjše možnosti prispevka in sodelovanja staršev. 2×90 (dvojica) Vzpostavljanje delovnega odnosa, predstavitev otrokovega problema, kot ga vidijo strokovnjaki, proučevanje možnosti za mobilizacijo družine. Možnost dogovora o vključitvi v storitev pomoč družini za dom.
pogovor z otrokom Vzpostaviti delovni oziroma svetovalni odnos z otrokom:
 • skupaj z njim proučiti mogoče oblike pomoči tam, kjer družina ne more varovati otroka;
 • izdelati načrt sprememb;
 • podpreti otroka v iskanju dobrih rešitev;
 • proučiti najboljšo mogočo obliko stika s starši, če je mogoča in jo otrok želi.
3×90 Oblikovanje prvih instrumentalnih definicij problemov, rešitev in ponudbe pomoči ter sodelovanja. Načrtovanje vključevanja otroka v iskanje rešitev. Dogovor o nadaljevanju dela, postavljanje datuma in nalog.
Sodelovanje z institucijami, ki so povezane z otrokom: šolsko svetovalno službo, zdravstvenim domom,… Dogovor o deležu posamezne institucije in strokovnjaka pri načrtu za otroka; vzpostavljanje koordinacije med vsemi udeleženimi v problemu; dogovor o sodelovanju. 2 × 180 (dvojica) Zagovornik kot pomoč otroku, ki ne želi sprejeti nujnega varstva in pomoči.
3. Postavitev skrbnika za posebni primer Izdelava delovnega načrta pomoči in sodelovanja:
 • odločitev o namestitvi, konkretne oblike sodelovanja posameznikov iz stroke in iz naravne socialne mreže;
 • delež staršev;
 • predvideni uresničljivi cilji in časovni roki
4. Mnenje strokovne komisije Izdelava strokovnega mnenja vsakega člana komisije 3×300 Predstavitev dogovora komisiji, preveriti smiselnost dogovora in zapisati pomisleke, komentarje ipd.
5. Ustna obravnava Preveriti ugotovitve, naloge in cilje 300 + 2 × 120 300 za pregled dokumentacije in 2 x 120 sodelovanje strokovnega delavca in pravnika na ustni obravnavi
6. Odločba Odločba vsebuje: vmesne cilje, naloge udeleženih, merila za prenehanje ukrepa. 360
7. Sestanek strokovne skupine – načrt spremljanja projekta Izdelava individualnega načrta
Raziskati, ali je za uspešno delo potreben pogovor samo z otrokom, in se o tem dogovoriti s starši in drugimi strokovnjaki.
300 Vključiti strokovnjaka, ki soustvarja varne razmere za otrokov razvoj.
8. Nadaljevanje sodelovanja z družino Občasno spremljanje in revizija načrta 1200 Vključitev v storitev. 2 (dvojica) po 60 minut × 10 srečanj

Sprememba naloge: 1.1.3.2 Odvzem otroka

Podlaga za izvajanje “ZSV – člen 88” se spremeni v “ZSV – člen 87a”

Namen naloge: varstvo otroka z odvzemom, kadar zanj v domačem okolju ni primerno poskrbljeno

Uporabnik: otrok in družina

Podlaga za izvajanje:

 • ZZZDR − člen 120
 • Konvencija o otrokovih pravicah
 • ZSV − člen 87a

Izvajalci: strokovni delavci po 69. členu ZSV

Normativ: 5460 minut

  Opravila in akti, kot si sledijo v zaporedju Nujna opravila Čas Mogoča opravila Opombe
1. Proučitev zahteve in/ali začetek postopka po uradni dolžnosti Zahtevo prouči interna strokovna skupina, ki ugotovi, kdo je zahtevo podal, v kakšnem odnosu je z otrokom in njegovo družino.
Ugotoviti, kako je doslej potekal individualni projekt pomoči, kdo vse je sodeloval ali/in kakšno je bilo sodelovanje staršev, kakšen je bil delež staršev doslej.
300 sklic medinstitucionalne strokovne skupine V resnici je postopek dvojen − gre v smeri odvzema otroka, a hkrati preskuša vse možnosti, da odvzema ne bi bilo. Sestanek strokovne skupine je, da se v postopku ustvari zavezništvo, da je delavec na strani tudi staršev in da skupaj z njimi prehodi pot preskušanja možnosti, da otrok ostane z njimi in do morebitne ugotovitve, da to ni mogoče oziroma da je nujno (začasno) otroka odvzeti.
2. Ugotovitveni postopek: prvi pogovor s starši Vzpostavljanje svetovalnega odnosa s starši, ki omogoča delovni načrt za spreminjanje ali omilitev okoliščin, ki so pripeljali do ukrepa; vključitev ljudi iz socialne mreže. 2 × 90 (dvojica) Možnost storitve Pomoč družini za dom in opustitev postopka ter izdelava načrta za varstvo otroka in podporo staršem. V prvem pogovoru je morda zgornja dvojnost še najočitnejša. Delavec predstavi svoje pooblastilo, a hkrati ponudi pomoč. Njegova poglavitna naloga je zaščita otroka, a predstaviti se mora tudi kot mogoči zaveznik staršev.
Proučitev okoliščin otrokovega življenja, otrokove ogroženosti, a tudi stiske staršev, raziskovanje možnosti za sodelovanje v delovnem odnosu. 2 × 90 (dvojica)
Sporočilo staršem o mogoči odločitvi in podrobna pojasnitev ukrepa ter posledic 2 × 90 (dvojica)
prvi pogovor z otrokom Razbremenitev otroka. Raziskati, v kakšnih okoliščinah bi otrok najlažje sprejel nove življenjske okoliščine; odkriti, kdo so mogoči »pomočniki« staršem in otrokom. 2 x 90 (dvojica) Optimalno je, da delavec o svojih poizvedbah poroča staršem; tako krepi odnos sodelovanja in hkrati starše sooča z drugimi pogledi na njihovo stvarnost.
Pomembno je biti otroku zaveznik in ga ne še bolj ogrožati.
Podrobna seznanitev in pojasnitev mogočega ukrepa otroku (odvisno od starosti). 2 × 90 (dvojica)
Proučitev okoliščin otrokovega življenja, v dialogu z otrokom odkriti otrokove stiske in strahove, oblike pomoči, ki jo potrebuje, tudi želje, potrebe in nuje njegovega življenja. 2 × 90 (dvojica)
obisk na domu - pogovor z otrokom in družin Seznanitev s stvarnimi razmerami, možnosti za dodatna pojasnila in razlage okoliščin, dejanj, ukrepov. 2 × 90 (dvojica) Pomoč družini za dom. Družabniki, ki lahko konkretno pomagajo, hkrati manjšajo otrokovo stisko in ogroženost (posledično tudi neizbežnosti ukrepa), hkrati pa so lahko tudi vir vpogledov v življenje ljudi. Namen obiska je raziskovalen.
Obiskov in pogovorov je lahko več.
sodelovanje z institucijami (VVO, OŠ, ZD) Temeljna naloga je pritegniti strokovnjake različnih instituciji, ki bodo sodelovali pri reševanju. 180 Vključevanje drugih ustanov v obravnavo in iskanje nadomestnih ukrepov (npr. namestitev v neki ustanovi, prostovoljci v vrtcu ali šoli) Treba je biti pazljiv, da staršev in otroka v stikih z drugimi ustanovami ne stigmatiziramo še bolj in da smo kritični do stigmatizirajočih izjav.
večprofesionalna krizna strokovna skupin Povzeti argumente za odločitev, dosedanje delo s starši in otroki:
 • proučiti pogoje za uresničljive stike in pomoč staršem;
 • dogovoriti se za časovne in vsebinske elemente mogočega sodelovanja;
 • raziskati in se dogovoriti za uresničljive možnosti za stike ali da stikov ne more biti, in pomagati otroku, da živi s tem dejstvom;
 • poimenovati ključne osebe za skrb za načrt
300 Če so rezultati zmanjševanja tveganja dobri, se postopek lahko (začasno) opusti in pomaga staršem - svetovanje, terapija, opolnomočenje staršev. Če je mogoče se k sodelovanju na strokovni skupini povabi starše.
3. Strokovna komisija Preveri konsistentnost, prožnost in uresničljivost projekta odvzema oziroma pomoči, časovne roke, odgovorne strokovnjake za posamezne naloge, nosilca projekta 3 × 300 Zbrati in proučiti vse argumente za odvzem in še enkrat možne alternative
4. Ustna obravnava 300 + 2 × 120 300 za pregled dokumentacije in 2 x 120 sodelovanje strokovnega delavca in pravnika pri ustni obravnavi
5. Odločba 480 V odločbi mora biti razvidna začasnost ukrepa ter kaj je potrebno v okolju in načinu življenja staršev spremeniti
6. Spremljanje izpeljave ukrepa Izdelava edinstvenega delovnega projekta nujnih sprememb s starši, oblikovanje pogojev, ki morajo biti izpolnjeni, da bi se lahko otroci vrnili domov; predvidevanje varovanega starševstva in sprotni dogovori o stikih, ki bodo prožno in varovano preverjali čas, kraj trajanje stikov. 1200 Vzpostavljanje sodelovanja z rejniško družino oz. postavitev individualne projektne skupine, določiti nosilca projekta 2 × cikel dela v paru (10 srečanj). Spremljanje staršev in njihovega prizadevanja, da vzpostavijo dobre razmere za življenje z otroki.
Pregled dela, presoja nastalih sprememb in sodelovanja. Odločitev o tem, ali odvzem še nadalje velja, in izdelava projekta, ki bi omogočil odpravo ukrepa oziroma sklep o nadaljevanju. 300

Sprememba naloge: 1.1.3.3 Oddaja otroka v zavod

Podlaga za izvajanje “ZSV – člen 88” se spremeni v “ZSV – člen 87a”

Namen naloge: varstvo otroka in umik iz njegovega okolja v zavod na predlog staršev ali na pobudo centra

Uporabnik: otrok in družina

Podlaga za izvajanje:

 • ZZZDR − člen 121
 • Konvencija o otrokovih pravicah
 • ZSV − člen 87a

Izvajalci: strokovni delavci po 69. členu ZSV

Normativ: 4950 minut

  Opravila in akti, kot si sledijo v zaporedju Nujna opravila Čas Mogoča opravila Opombe
1 Proučitev pobude in/ali začetek postopka po uradni dolžnosti Zahtevo prouči strokovni delavec, ki ugotovi, kdo je zahtevo podal, v kakšnem odnosu je z otrokom in njegovo družino.
Ugotoviti, kako je doslej potekal individualni projekt pomoči, kdo vse je sodeloval ali/in kakšno je bilo sodelovanje staršev, kakšen je bil delež staršev doslej.
90
2 Ugotovitveni postopek:
pogovor s starši
Vzpostavljanje svetovalnega odnosa s starši, ki omogoča delovni načrt za spreminjanje ali omilitev okoliščin, ki so privedle do ukrepa; vključitev ljudi iz socialne mreže. 2×90 Obiskov in pogovorov je lahko več.
pogovor z otrokom Proučitev okoliščin otrokovega življenja, otrokove ogroženosti, a tudi stiske staršev, raziskovanje možnosti za sodelovanje v delovnem odnosu. 2×90
Sporočilo staršem o mogoči odločitvi in podrobna pojasnitev ukrepa ter posledic. 2×90
Raziskati, v kakšnih okoliščinah bi otrok najlažje sprejel nove okoliščine življenja; odkriti, kdo so mogoči »pomočniki« staršem in otrokom. 2×90
Podrobna seznanitev in pojasnitev mogočega ukrepa otroku. 2×90
Proučitev okoliščin otrokovega življenja, v dialogu z otrokom odkriti otrokove strahove in stiske, oblike pomoči, ki jo potrebuje, tudi želje, potrebe in nuje njegovega življenja. 2×90
obisk na domu Seznanitev s stvarnimi razmerami, možnostmi za dodatna pojasnila in razlage okoliščin, dejanj, ukrepov. 2×90
sodelovanje z institucijami Temeljna naloga je pretegniti strokovnjake različnih institucij, ki bodo sodelovali pri reševanju. 180 Možnost storitve pomoč družini za dom.
Vključevanje drugih ustanov v obravnavo in iskanje nadomestnih ukrepov.
Večprofesionalna krizna strokovna skupina.
3 Ogled zavoda Otroku se predstavi zavod, pelje se ga na ogled, predstavijo se mu delo, okolje in strokovni delavci zavoda ter, če je mogoče, tudi varovanci. 120
4 Strokovna komisija Preveri konsistentnost, prožnos in uresničljivost projekta oddaje otroka, časovne roke, odgovorne strokovnjake za posamezne naloge, nosilca projekta. 3×300
5 Ustna obravnava 300 + 2×120
6 Odločba 480
7 Namestitev v zavod Organizacija prevoza in spremljanje otroka v zavod ter predstavitev primera na strokovni skupini ob sprejemu v zavod. 180 Navzočnost staršev ob namestitvi.
8 Spremljanje izpeljave ukrepa Sodelovanje z zavodom in matično družino.
Razdelitev nalog v strokovni skupini na zavodu, dogovoriti se o izhodih, koncih tedna, počitnicah. Dogovoriti sodelovanje s starši. Sodelovanje na sestankih strokovne skupine v zavodu, obiski otroka v zavodu. Sodelovanje z zavodom pri pripravi individualiziranega vzgojnega načrta, izrednih sestankih strokovne skupine.
10×90 Seznanitev otroka in staršev s predlogom napotitve v druge oblike pomoči
Pregled dela, presoja nastalih sprememb in sodelovanja. Odločitev, ali ukrep še nadalje velja in izdelava projekta, ki bi omogočil odpravo ukrepa oziroma načrt o nadaljevanju. 300

Sprememba naloge: 1.2.2.2 Preiskava

Pri “nalogi A: Posredovanje socialnega poročila preiskovalnemu sodniku o življenjskih razmerah obdolženca” se termin socialno poročilo povsod menja s terminom poročilo.

Naloga A: posredovanje poročila preiskovalnemu sodniku o življenjskih razmerah obdolženca

Namen naloge: seznanitev preiskovalnega sodnika s socialnimi razmerami osumljenca

Uporabnik: osumljenec

Podlaga za izvajanje:

 • Zakon o kazenskem postopku – člen 182/1

Izvajalci: strokovni delavci po 69. členu ZSV

Normativ: 390 minut

  Opravila in akti, kot si sledijo v zaporedju Nujna opravila Čas Mogoča opravila Opombe
1. Proučitev zahtevka: Proučiti zahtevek
sprejem informacije o sumu storitve kaznivega dejanja in osumljencu Ugotoviti, kakšnega kaznivega dejanja je osumljen, ali je že bil obravnavan pri CSD in zakaj. Proučitev obstoječe dokumentacije, konzultacija s strokovnimi (so)delavci, ki so osebo ali družino že obravnavali, o tem ali gre za novo zadevo. 60 Če je osumljenec že v obravnavi, je včasih smiselno obravnavo nadaljevati oziroma navezati na prejšnji postopek. Pomembno se je osredotočiti na trenutno stanje. Obstoječa dokumentacija naj bo namenjena predvsem objektivizaciji položaja.
2. Pogovor z osumljencem Vabilo osumljencu in seznanitev z namenom priprave poročila oziroma seznanitev osumljenca z vlogo CSD. 90 Pogovorov je lahko več glede na zapletenost položaja, težo očitanega kaznivega dejanja, odnosov itn. Seznanitev osumljenca z možnimi oblikami pomoči, ki niso povezani s predkazenskim postopkom, npr. oblike osebne pomoči, DSP.
obisk na domu 60 Obisk na domu je potreben, če tako presodi strokovni delavec.
3. Poročilo Poročilo vsebuje:
 • opis osumljenčevih življenjskih okoliščin,
 • socialne in ekonomske razmere osumljenca in njegove družine,
 • odnose v družini,
 • šolsko in poklicno kariero,
 • odnos do očitanega kaznivega dejanja.
180 Pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc, ki jih vodijo CSD. Poročilo naj ne bo ocena, pač pa kar se da objektiven povzetek stanja.

Sprememba naloge: 1.2.2.3 Obravnava med prestajanjem kazni zapora, po prestani kazni zapora in storilcev prekrškov

Pri “nalogi B: odložitev izvršitve in prekinitev prestajanja kazni zapora” se v II. delu pri točki 1. besedilo “Zahteva sodišča za mnenje o odložitvi ali prekinitvi kazni zapora”, zamenja z besedilom “Zahteva sodišča za mnenje o odložitvi kazni zapora ali zahteva zavoda za prestajanje kazni zapora za mnenje o prekinitvi kazni zapora”.

Naloga B: odložitev izvršitve in prekinitev prestajanja kazni zapora

Uporabnik: oseba, obsojena zaradi kaznivega dejanja, in njena družina

Namen: izdelava predloga ali mnenja o odložitvi izvršitve zaporne kazni zaradi razlogov, določenih z zakonom

Zakonska podlaga:

 • ZIKS − člen 24, 82

Izvajalci: strokovni delavci po 69. členu ZSV

Normativ: 300 minut

I. del

  Opravila in akti, kot si sledijo v zaporedju Nujna opravila Čas Mogoča opravila Opombe
1. Prejem pobude o odložitvi izvršitve kazni zapora Proučitev pobude, pridobivanje informacij in podatkov iz uradnih evidenc. 30
Pogovor z obsojencem in/ali družinskimi člani Pogovor strokovnega delavca z obsojencem in /ali z družinskimi člani, kjer se preveri razloge za odložitev izvršitve zaporne kazni in seznanitev z zakonskimi možnostmi. Pridobitev soglasja obsojenca, v kolikor pobude ne vloži sam. 90
Obisk na domu 60 Proučitev okoliščin, ki jih obsojenec navaja kot razloge za odložitev kazni zapora.
2. Izdelava predloga za odložitev izvršitve kazni zapora / odločitev CSD, da ne vloži predloga za odložitev izvršitve kazni zapora Priprava predloga za odložitev izvršitve kazni zapora oziroma odločitev CSD, da ne vloži predloga, upoštevajoč podatke, pridobljene v dosedanji obravnavi. 120
Seznanitev obsojenca s predlogom Ne glede na odločitev CSD je potrebno obsojenca seznaniti z njeno vsebino.

II. del Normativ: 300 minut

  Opravila in akti, kot si sledijo v zaporedju Nujna opravila Čas Mogoča opravila Opombe
1. Zahteva sodišča za mnenje o odložitvi kazni zapora ali zahteva zavoda za prestajanje kazni zapora za mnenje o prekinitvi kazni zapora Pregled zahteve, strokovni delavec preveri dokumentacijo, da bi ugotovil, če so obsojenec in/ali njegova družina že bili obravnavani na CSD. 30
2. Pogovor z obsojencem in/ali družinskimi član Pogovor strokovnega delavca z obsojeno osebo in/ali z njegovimi družinskimi člani, da bi prepoznal in preveril razloge, zaradi katerih oseba prosi za odložitev kazni zapora. 90
Obisk na domu 60 Proučitev okoliščin, ki jih prosilec navaja v svoji vlogi za odložitev zaporne kazni, če so navedeni razlogi takšni, da jih je smiselno oziroma potrebno preveriti na terenu. Izjemoma, le v upravičenih primerih, zbiranje informacij pri drugih službah (denimo šola, zdravstveni dom ipd.) o potrebi oziroma smiselnosti preložitve kazni zapora.
3. Izdelava mnenja o okoliščinah, ki narekujejo smiselnost odložitve ali preložitve kazni zapora Pregled dokumentacije, dogovor o tem, kaj bo družina v tem času storila za izboljšanje stanja. 120 Na odločitev lahko vpliva dejstvo, da bi bila zaradi odhoda obsojenca družina gmotno ali kako drugače ogrožena ali bi se s tem prekinila neka pomembna dejavnost katerega izmed ožjih družinskih članov (zdravljenje, izobraževanje, delo za določen čas ipd.). Če je potrebno: urejanje rejništva ali skrbništva.
Seznanitev obsojenca z vsebino mnenja

Nova naloga: 1.2.7 Obvestilo o novih dejstvih glede prebivanja posameznika

Namen naloge: obveščanje Upravne enote o novih dejstvih glede prebivanja posameznika, ki ima na CSD urejeno zakonsko prebivališče

Uporabnik: oseba, ki ima urejeno zakonsko prebivališče

Podlaga za izvajanje:

 • Zakon o prijavi prebivališča, 19. člen

Izvajalci: strokovni delavci po 69. členu ZSV in strokovni sodelavci po 70. členu ZSV

Normativ: 90 minut

I. del

  Opravila in akti, kot si sledijo v zaporedju Nujna opravila Čas Mogoča opravila Opombe
1. Preučitev novih dejstev glede prebivanja posameznika Pregledati dokumentacijo in preverjanje informacij 30
2. Sodelovanje z drugimi institucijami Pridobitev potrebne dodatne dokumentacije in podatkov drugih organov 30
3. Obvestilo upravni enoti Priprava obvestila Upravni enoti o novih dejstvih glede prebivanja posameznika 30

Črtana naloga: 1.2.7 Soglasje za prijavo stalnega prebivališča na naslovu CSD

Namen naloge: zagotavljanje osebi, ki nima prijavljenega prebivališča v RS, da se prijavi na naslovu CSD, na podlagi česar lahko pridobi določene socialno varstvene pravice in prejemke

Uporabnik: odrasle osebe, ki nimajo prijavljenega prebivališča v RS

Podlaga za izvajanje:

 • Zakon o prijavi prebivališča, 8. člen

Izvajalci: strokovni delavci po 69. členu ZSV

Normativ: 150 minut

  Opravila in akti, kot si sledijo v zaporedju Nujna opravila Čas Mogoča opravila Opombe
1. Proučitev zaprosila Upravne enote Pregledati dokumentacijo in preverjanje podanih informacij 30
2. Sodelovanje z drugimi institucijami Pridobitev potrebne dodatne dokumentacije in podatkov drugih organov 30
3. Ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za prijavo Ugotoviti, ali oseba izpolnjuje pogoje za podajo soglasja za prijavo stalnega prebivališča nanaslovu CSD 60
4. Soglasje/nesoglasje Priprava soglasja/nesoglasja za prijavo stalnega prebivališča 30
Na vrh