Preskoči na glavno vsebino

Novice & aktualno

Spremembe v Katalogu javnih pooblastil, nalog po zakonu in storitev, ki jih izvajajo CSD

Objavljeno: 28. september 2018

Zakonu o socialnem varstvu Skupnosti CSD Slovenije podeljuje javno pooblastilo, da na področju izvajanja dejavnosti centrov za socialno delo določa katalog nalog, ki jih izvajajo centri za socialno delo ter določa standarde in normative za izvajanje posameznih vrst nalog.

Skupnost CSD Slovenije je na podlagi sprememb in novih zakonov ter podzakonskih aktov, ki so bili do sedaj sprejeti letu 2018, sprejela 3 nove naloge v Katalogu.

Nov Katalog najdete tukaj: Katalog nalog CSD

 1. 1.1.5
 2. 1.2.3.7
 3. 1.2.3.8
 4. Črtana naloga 1.2.2.1
 5. Črtana naloga 1.2.2.3 Naloga A
 6. Črtana naloga 1.2.2.3 Naloga D
 7. Črtana naloga 1.2.2.3 Naloga E

Nova naloga: 1.1.5 Mnenje sodišču v postopku deložacije

Namen naloge: izdelava mnenja sodišču o tem ali bi takojšnja izvršba na stanovanje ali stanovanjsko hišo, ki je dolžnikov dom, ogrozila preživljanje dolžnika ali njegovih družinskih članov

Uporabnik: dolžnik, ki je lastnik stanovanja ali stanovanjske hiše

Podlaga za izvajanje:

 • Zakon o izvršbi in zavarovanju, 71. člen

Izvajalci: strokovni delavci po 69. členu ZSV

Normativ: 195 minut

  Opravila in akti, kot si sledijo v zaporedju Nujna opravila Čas Mogoča opravila Opombe
1. Preučitev zahtevka ali zaprosila Preuči se zahtevek sodišča ali zaprosilo dolžnika. 15 Sodišče sme na predlog dolžnika ali po uradni dolžnosti, če dolžnik predloži ali je sodišču poslano obrazloženo mnenje CSD, odložiti izvršbo na nepremičnino najdlje za šest mesecev.
2. Pogovor z dolžnikom Pogovor z dolžnikom, ki mu grozi izvršba na stanovanje ali stanovanjsko hišo, ki je njegov dom. Usmerjenost v sedanjost, v današnje okoliščine, raziskovalni pogovor, kjer se preveri trenutno socialno stanje družine, zmožnost dolžnika za poplačilo dolgov in reševanje nastale situacije, možnosti druge nastanitve ter kaj bi izvršba pomenila za dolžnika in njegovo družino. 60 Vlagatelja se spodbuja, da se vključi v storitev osebne pomoči ali drugo primerno storitev na CSD.
Pogovor z ostalimi družinskimi člani Pogovor se opravi tudi z ostalimi družinskimi člani, kjer se ugotavlja kaj bi takojšnja izvršba pomenila zanje, ali bi izvršba ogrozila njihovo preživljanje. 60
3. Obisk na domu 90 Obisk na domu se opravi, kadar je to potrebno za oceno socialnih razmer družine in vpliv izvršbe na preživljanje družine.
4. Mnenje sodišču V mnenju je potrebno opredeliti ali bi takojšnja izvršba ogrozila preživljanje dolžnika ali njegovih družinskih članov, oceniti ali bi lahko dolžnik v določenem času dolgove poravnal sam ali s pomočjo socialne mreže ali humanitarnih organizacij ter posebne okoliščine, zaradi katerih bi bilo nadaljevanje izvršbe očitno nesorazmerno glede na poseben položaj dolžnika. 60

Nova naloga: 1.2.3.7 Pravica do osebne asistence

Namen naloge: zagotavljanje pravice do osebne asistence v obliki storitev uporabniku pri opravilih in dejavnostih, ki jih ne more izvajati sam, a jih vsakodnevno potrebuje doma in izven doma, da lahko živi neodvisno, aktivno in je enakopravno vključen v vsakodnevno življenje; koordiniranje storitev za posameznega uporabnika; pomoč in opora upravičencu do pravice do osebne asistence ter spremljanje izvajanja osebne asistence

Uporabnik: invalidi, ki izpolnjujejo pogoje za upravičenost do osebne asistence

Podlaga za izvajanje:

 • Zakon o osebni asistenci
 • Pravilnik o osebni asistenci

Izvajalci: koordinatorji invalidskega varstva - strokovni delavci po 69. členu ZSV z opravljenim usposabljanjem za koordinatorje invalidskega varstva iz 19.a člena Zakona o osebni asistenci in ostalimi pogoji iz 24. člena Zakona o osebni asistenci

Normativ: 795 minut

  Opravila in akti, kot si sledijo v zaporedju Nujna opravila Čas Mogoča opravila Opombe
1. Informiranje prosilca za pravico do osebne asistence Uporabniku, ki uveljavlja pravico do osebne asistence se v pogovoru poda informacije glede vsebine in storitev osebne asistence, pogojev za upravičenost do osebne asistence in postopka uveljavljanja pravice. 60 Del uvodnega pogovora je lahko namenjen ugotavljanju dejanskega stanja. Po potrebi se napoti na storitev prve socialne pomoči ali druge socialnovarstvene storitve.
Pomoč pri izpolnjevanju vloge Vlagatelju je potrebno dati navodila, kako izpolniti vlogo. Če je videti, da uporabnik ne ve, kako izpolniti vlogo ali da vloge sam ne more izpolniti, mu je potrebno nuditi vso potrebno pomoč pri njenem izpolnjevanju. Pomembno je navezati dober in zaupen stik ustvariti pogoje za delo ter zaupanje; pri tem se ustvari prostor za pogovor tudi o drugih stiskah in težavah uporabnika.
Proučitev vloge za pravico do osebne asistence Pregleda se ali so dokumenti ustrezni in veljavni. Vlogo je nujno sprejeti, tudi če vlagatelj očitno ne izpolnjuje pogojev za pravico do osebne asistence.
Če dokumentacija ni povsem popolna, je vlogo potrebno sprejeti.
2. Imenovanje strokovne komisije centra za socialno delo Priprava sklepa - s seznama ministrstva pristojnega za invalidsko varstvo, CSD s sklepom imenuje člana komisije. 60 Člana strokovne komisije imenuje direktor pristojnega centra.
3. Strokovna komisija Preveri konsistentnost, prožnost in uresničljivost projekta odvzema oziroma pomoči, časovne roke, odgovorne strokovnjake za posamezne naloge, nosilca projekta 3 × 300 Zbrati in proučiti vse argumente za odvzem in še enkrat možne alternative
4. Odločba, sklep Na podlagi mnenja strokovne komisije centra za socialno delo se izda odločba o pravici do osebne asistence. V odločbi mora biti vpisan zakoniti zastopnik če ga uporabnik ima, natančno mora biti opredeljena vrsta storitev in obseg. 15 Odločba se naredi samodejno v sistemu – uvod, izrek, del obrazložitve, pravni pouk, potrebno je oblikovati utemeljitev odločitve in dejanskega stanja.
Potrditev odločbe v sistemu Odločbo je potrebno v sistemu potrditi zaradi obdelave podatkov. Vpiše se datum odpreme.
Pritožba
Pritožba, dana na zapisnik
45 Sprejem in evidentiranje pritožbe, preizkus ali je pritožba dovoljena in pravočasna.
Izdaja nove odločbe 30 Ko CSD ugotovi, da je pritožba utemeljena reši zadevo in z novo odločbo nadomesti odločbo, ki se s pritožbo izpodbija.
Odstop drugostopenjskemu organu 15 Ko CSD ne nadomesti izpodbijanje odločbe z novo odločbo, pritožbo pošlje drugostopenjskemu organu.
Ugotovitveni postopek z izdajo odločbe 30 Ko organ druge stopnje vrne zadevo v ponovni postopek, CSD dopolni postopek, reši zadevo in izda novo odločbo.
5. Obisk na domu Koordinator obišče uporabnika na domu. Po potrebi se opravi razgovor s socialno mrežo uporabnika. 120 Uporabnik mora biti obveščen in soglašati s storitvami, ki jih bo prejemal.
6. Seznanitev z izvedbenim načrtom Pregled vsebine izvedbenega načrta, ki ga pripravita uporabnik oz. njegov zakoniti zastopnik in izvajalec osebne asistence pred začetkom izvajanja osebne asistence ter ob vsaki novi odločbi. 30
7. Spremljanje izvajana osebne asistence Koordinator mora spremljati izvajanje osebne asistence. 180
Obisk na domu Najmanj enkrat letno koordinator obišče uporabnika na domu in opravi osebni razgovor ter preveri kako poteka izvajaje osebne asistence, kako je uporabnik zadovoljen s storitvami. 120
8. Seznanitev s poročilom izvajalca Pregled poročila izvajalca, ki ga ta posreduje enkrat letno koordinatorju. 60
60 Sestanek z izvajalci v kolikor so težave ali nezadovoljstvo uporabnika s storitvami.
9. Priprava vsebine za skupno poročilo ministrstvu pristojnemu za invalidsko varstvo Koordinator enkrat letno v skupnem poročilu poroča ministrstvu pristojnemu za invalidsko varstvo o izvajanju vseh storitev osebne asistence. 30
10. Pomoč pri iskanju novega izvajalca osebne asistence 120 Sodelovanje z uporabnikom in izvajalcem osebne asistence pri iskanju drugega izvajalca, če trenutni izvajalec odstopi od izvajanja izvedbenega načrta.

Nova naloga: 1.2.3.8 Pravica do komunikacijskega dodatka

Namen naloge: zagotavljanje pravice do komunikacijskega dodatka gluhemu, slepemu ali gluhoslepemu uporabniku, ki potrebuje izmed storitev osebne asistence samo pomoč pri komunikaciji in spremstvu

Uporabnik: gluhi, slepi ali gluhoslepi uporabniki, ki izpolnjujejo pogoje za upravičenost do komunikacijskega dodatka

Podlaga za izvajanje:

 • Zakon o osebni asistenci
 • Pravilnik o osebni asistenci

Izvajalci: koordinatorji invalidskega varstva - strokovni delavci po 69. členu ZSV z opravljenim usposabljanjem za koordinatorje invalidskega varstva iz 19.a člena Zakona o osebni asistenci in ostalimi pogoji iz 24. člena Zakona o osebni asistenci

Normativ: 110 minut

  Opravila in akti, kot si sledijo v zaporedju Nujna opravila Čas Mogoča opravila Opombe
1 Informiranje prosilca za pravico do komunikacijskega dodatka Uporabniku, ki uveljavlja pravico do komunikacijskega dodatka se v pogovoru poda informacije glede pogojev za upravičenost do pravice in postopka uveljavljanja pravice. 60 Del uvodnega pogovora je lahko namenjen ugotavljanju dejanskega stanja. Po potrebi se napoti na storitev prve socialne pomoči ali druge socialnovarstvene storitve.
Pomoč pri izpolnjevanju vloge Vlagatelju je potrebno dati navodila, kako izpolniti vlogo. Če je videti, da uporabnik ne ve, kako izpolniti vlogo ali da vloge sam ne more izpolniti, mu je potrebno nuditi vso potrebno pomoč pri njenem izpolnjevanju. Pomembno je navezati dober in zaupen stik ustvariti pogoje za delo ter zaupanje; pri tem se ustvari prostor za pogovor tudi o drugih stiskah in težavah uporabnika.
**Proučitev vloge za pravico do komunikacijskega dodatka ** Pregleda se ali so dokumenti ustrezni in veljavni. Vlogo je nujno sprejeti, tudi če vlagatelj očitno ne izpolnjuje pogojev za pravico do komunikacijskega dodatka
Če dokumentacija ni povsem popolna, je vlogo potrebno sprejeti.
2 Pridobivanje podatkov in ugotavljanje dejanskega stanja Pregledati vlogo in ugotoviti ali je popolna. Če vloga ni popolna in podatkov ali manjkajočih elementov CSD ne more pridobiti, je potrebno uporabnika pozvati, da v roku vlogo dopolni. Vsi podatki iz vloge se vnesejo v informacijski sistem. 35 Iz informacijskega sistema se avtomatično prenesejo podatki, kjer so baze podatkov povezane. Kjer CSD podatkov iz informacijskega sistema ne more dobiti, mora podatke pridobiti po uradni dolžnosti s strani organa, ki potrebne podatke zbira.
4 Odločba, sklep Izda se odločba o pravici do komunikacijskega dodatka. 15 Odločba se naredi samodejno v sistemu – uvod, izrek, del obrazložitve, pravni pouk, potrebno je oblikovati utemeljitev odločitve in dejanskega stanja.
Potrditev odločbe v sistemu Odločbo je potrebno v sistemu potrditi zaradi obdelave podatkov. Vpiše se datum odpreme.
Pritožba
Pritožba, dana na zapisnik
45 Sprejem in evidentiranje pritožbe, preizkus ali je pritožba dovoljena in pravočasna.
Izdaja nove odločbe 30 Ko CSD ugotovi, da je pritožba utemeljena reši zadevo in z novo odločbo nadomesti odločbo, ki se s pritožbo izpodbija.
Odstop drugostopenjskemu organu 15 Ko CSD ne nadomesti izpodbijanje odločbe z novo odločbo, pritožbo pošlje drugostopenjskemu organu.
Ugotovitveni postopek z izdajo odločbe 30 Ko organ druge stopnje vrne zadevo v ponovni postopek, CSD dopolni postopek, reši zadevo in izda novo odločbo.

Črtana naloga: 1.2.2.1 Predkazenski postopek

Naloga A: delo v splošno korist (na podlagi poravnave ali odloženega pregona)

Namen naloge: Doseči, da osumljenec opravi delo v splošno korist v skladu s sporazumom o poravnavi ali podlagi odločitve državnega tožilca o odloženem pregonu.

Uporabnik: osumljenec

Podlaga za izvajanje:

 • Zakon o kazenskem postopku – člen 161 a, 162

Izvajalci: strokovni delavci po 69. členu ZSV

Normativ: 600 minut

  Opravila in akti, kot si sledijo v zaporedju Nujna opravila Čas Mogoča opravila Opombe
1. Obvestilo državnega tožilca, da je odložil pregon ali obvestilo o sklenjenem sporazumu v poravnavi Strokovni delavec prouči obvestilo, zbiranje informacij, ugotavljanje možnih področij dela. 90
2. Pogovor z osumljencem Pogovor z osumljencem in dogovor glede področja in vsebin dela v skladu z osumljenčevimi zmožnostmi in sposobnostmi ter priprava, kako se bo izvajalo delo v splošno korist. 120
3. Načrt izpeljave naloge Določitev vrste nalog in primernih izvajalskih organizacij, izbira konkretne organizacije za izvedbo nalog.
Koordinacijsko usklajevanje:
sklenitev dogovora o medsebojnih obveznostih vseh udeležencev, urnika, nadzora, povračila stroškov.
Vključitev v delo z izdelavo napotila oziroma poziva za začetek dela.
150
4. Spremljanje izpeljave naloge Spremljanje izpolnjevanja obveznosti:
Večkratno preverjanje poteka opravljanja naloge v stiku z osumljencem in izvajalsko organizacijo ter poravnalcem oz. državnim tožilcem.
Sodelovanje s poravnalcem oz. državnim tožilcem ob morebitnem neizpolnjevanju nalog.
150 Pogovor in podpora osumljencu ob težavi ali ob koncu izpeljane naloge.
5. Obvestilo poravnalcu oz. državnemu tožilcu o zaključku naloge:
naloge, opravljene po dogovorjenem programu
neizpolnjene naloge po programu
Zaprosilo izvajalski organizaciji za poročilo o opravljeni nalogi.
Priprava poročila, kako je naloga potekala, kdaj je bila končana, ali je bila uspešno zaključena, dokazilo o opravljeni nalogi.
90
Pregled zahtevka izvajalske organizacije za refundacijo stroškov Pregled zahtevka in ugotovitev upravičenih/neupravičenih stroškov za njihovo povrnitev.

Črtana naloga: 1.2.2.3 Obravnava med prestajanjem kazni zapora, po prestani kazni zapora in storilcev prekrškov

Naloga A: delo v splošno korist

Namen naloge: nadomestno izvajanje kazni zapora in nadomestitev plačila globe

Uporabnik: oseba, obsojena zaradi kaznivega dejanja na kazen zapora do dveh let, kjer se ji kazen nadomesti z delom v splošno korist, ali se ji zaradi delnega ali celotnega neplačila globe za prekršek na njen predlog plačilo globe nadomesti z opravo določene naloge

Podlaga za izvajanje:

- Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij − člen 13 - Kazenski zakonik – člen 86 - Zakon o prekrških – člen 19.a, 202.b, 202.c

Izvajalci: strokovni delavci po 69. členu ZSV

Normativ: 840 minut

  Opravila in akti, kot si sledijo v zaporedju Nujna opravila Čas Mogoča opravila Opombe
1. Odločitev sodišča o izreku dela v splošno korist Strokovni delavec prouči odločitev sodišča, zbira informacije in po potrebi pridobi podatke od sodišča. 90
2. Pogovor z obsojencem/storilcem prekrška Pogovor z obsojencem/storilcem prekrška in dogovor glede področja in vsebin dela v skladu z njegovimi zmožnostmi in sposobnostmi ter poklicnimi, izobraževalnimi in družinskimi obveznostmi, priprava načrta, kako se bo izvajalo delo v splošno korist. 180
3. Načrt izpeljave naloge Določitev vrste nalog in primernih izvajalskih organizacij, izbira konkretne organizacije za izvedbo nalog.
Koordinacijsko usklajevanje: sklenitev dogovora o medsebojnih obveznostih vseh udeležencev, urnika, nadzora, povračila stroškov.
Vključitev v delo z izdelavo napotila oziroma poziva za začetek dela.
180 Dogovor, sklenjen med obsojencem/storilcem prekrška, izvajalsko organizacijo in CSD se posreduje sodišču v vednost. Dogovor, sklenjen med obsojencem, izvajalsko organizacijo in CSD se šteje kot poziv za nastop kazni.
4. Spremljanje izpeljave naloge Spremljanje izpolnjevanja obveznosti:
Večkratno preverjanje poteka opravljanja naloge v stiku z obsojencem/storilcem prekrška in izvajalsko organizacijo.
Sodelovanje s sodiščem ob morebitnem neizpolnjevanju nalog.
150 Pogovor in podpora obsojencu/storilcu prekrška ob težavi ali ob koncu izpeljane naloge.
Obisk izvajalske organizacije.
5. Obvestilo sodišču o zaključku naloge:
naloge, opravljene po dogovorjenem načrtu
neizpolnjene naloge po načrtu
Zaprosilo izvajalski organizaciji za poročilo o opravljeni nalogi.
Priprava poročila, kako je naloga potekala, kdaj je bila končana, ali je bila uspešno zaključena, dokazilo o opravljeni nalogi.
240 Izvajalska organizacija je dolžna posredovati poročilo, ki vsebuje vsebino in obseg opravljenih nalog (konkreten urnik z izvedenimi opravili).
Pregled zahtevka izvajalske organizacije za refundacijo stroškov Pregled zahtevka in ugotovitev upravičenih/neupravičenih stroškov za njihovo povrnitev.

Črtana naloga: 1.2.2.3 Obravnava med prestajanjem kazni zapora, po prestani kazni zapora in storilcev prekrškov

Naloga D: pogojni odpust z varstvenim nadzorom

Namen naloge: omogočiti uspešno vključitev obsojenca v okolje s pripravo potrebnih ukrepov za pomoč obsojencu na pogojnem odpustu

Uporabnik: obsojenec, ki je pogojno odpuščen z varstvenim nadzorstvom

Podlaga za izvajanje:

 • Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij − členi 105, 106

Izvajalci: strokovni delavci po 69. členu ZSV

Normativ: 1005 minut, strokovni tim: 300 minut

  Opravila in akti, kot si sledijo v zaporedju Nujna opravila Čas Mogoča opravila Opombe
1. Udeležitev koordinacijskega sestanka v zavodu za prestajanje kazni zapora
 • pripraviti načrt z obsojencem
 • opredeliti naloge, ki jih bo moral izvajati
 • opozoriti na neizvrševanje dogovorjenega
 • opredeliti strokovnega delavca, ki bo naloge opravljal
90
 • predhoden dogovor z organizacijo v katero bo vključen
 • preučiti okolje ter se opredeliti za določeno nalogo/društvo/zdravstveni zavod
2. Priprava predloga za svetovalca Izbira ustreznega svetovalca in priprava predloga. 30
3. Proučitev odločbe komisije za pogojni odpust Pregled vsebine odločbe – odločitve komisije, obvestiti svetovalca o nalogah. 15
4. Poziv obsojencu na razgovor v zvezi s pripravo individualnega načrta Opravi se pogovor, kjer se ugotovi, kaj je odločila komisija in se dogovori sodelovanje. 60 Po potrebi ponudimo še storitev. Poziv poslati v roku 15 dni po prejemu odločbe.
5. Sklenitev dogovora o vključitvi v varstveno nadzorstvo in priprava individualnega načrta Z obsojencem se podpiše dogovor o vključitvi. Izdela se načrt varstvenega nadzorstva, določijo se naloge – skupaj z obsojencem in svetovalcem.
Načrt mora vsebovati:
 • vsebino
 • izvajalce
 • roke za izvajanje
120 Pri pripravi načrta se opravi tudi pogovor s sorodniki, če je to potrebno in pridobimo soglasje obsojenca. V načrtu je potrebno opredeliti tudi naloge svetovalca.
6. Sodelovanje z drugimi organizacijami Preverjati, kako obsojenec sodeluje in opravlja svoje naloge, pridobiti dokazila o izvajanju določenih nalog, ipd. 90
7. Spremljanje izvajanja individualnega načrta in obveščanje komisije o izvrševanju varstvenega nadzorstva Redni osebni stiki v skladu z individualnim načrtom in spremljanje njegovega izvajanja. O izvajanju načrta se s poročili redno (najmanj na šest mesecev) obvešča komisijo. 480 Občasni stiki tudi z obsojenčevo družino in spremljanje dogajanja.
Po potrebi se obsojenca vključi v možne storitve.
Stiki se izvajajo najmanj enkrat mesečno.
Nemudoma se obvesti komisijo, če obsojenec med preizkusno dobo ne izpolnjuje navodil ali se neopravičeno izogiba stikom s svetovalcem.
8. Predlog za spremembo ali ukinitev varstvenega nadzorstva Če se ugotovi, da obsojenec nalog, določenih v individualnem načrtu ne izvaja, ali da ne dosegajo načrtovanega, ali da varstveno nadzorstvo ni več potrebno, se poda na komisijo predlog, da se varstveno nadzorstvo spremeni ali v celoti ukine. 60 Predhodni razgovor z družinskimi člani, če so vključeni in seznanitev s strokovnim mnenjem CSD. Potrebno je ugotoviti celotno življenjsko situacijo obsojenca.
300 Predstavitev zadeve strokovnemu timu, pridobitev vseh dejstev.
9. Poročilo komisiji O izvajanju načrta se posreduje poročilo. 60 Poročilo mora biti posredovano v roku 15 dni po izteku kazni.

Črtana naloga: 1.2.2.3 Obravnava med prestajanjem kazni zapora, po prestani kazni zapora in storilcev prekrškov

Naloga E: pogojni odpust z varstvenim nadzorom

Namen naloge: omogočiti uspešno vključitev obsojenca v okolje s pripravo potrebnih ukrepov za pomoč obsojencu na pogojnem odpustu

Uporabnik: obsojenec, ki je pogojno odpuščen z varstvenim nadzorstvom

Podlaga za izvajanje:

 • Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij − členi 105, 106

Izvajalci: strokovni delavci po 69. členu ZSV

Normativ: 1005 minut, strokovni tim: 300 minut

  Opravila in akti, kot si sledijo v zaporedju Nujna opravila Čas Mogoča opravila Opombe
1. Proučitev sodbe sodišča Pregled dokumentacije, pridobitev podatkov o storjenem kaznivem dejanju obsojenca in drugih pomembnih podatkov. 60
2. Predlog za svetovalca Izbira ustreznega svetovalca 90 Na podlagi predloga CSD, sodišče izda ustrezen sklep o imenovanju svetovalca.
3. Pregled sklepa sodišča o imenovanju svetovalca Pregled vsebine sklepa – odločitve sodišča, obvestiti svetovalca o nalogah. 15
4. Poziv obsojencu na razgovor v zvezi s pripravo individualnega načrta Opravi se pogovor, kjer se ugotovi, kaj je odločila komisija in se dogovori sodelovanje. 60 Po potrebi ponudimo še storitev. Poziv poslati v roku 15 dni po prejemu odločbe.
5. Sklenitev dogovora o vključitvi v varstveno nadzorstvo in priprava individualnega načrta Z obsojencem se podpiše dogovor o vključitvi. Izdela se načrt varstvenega nadzorstva, določijo se naloge – skupaj z obsojencem in svetovalcem.
Načrt mora vsebovati:
 • vsebino
 • izvajalce
 • roke za izvajanje
150 Pri pripravi načrta se opravi tudi pogovor s sorodniki, če je to potrebno in pridobimo soglasje obsojenca. V tej fazi strokovni delavec pomaga tudi pri vključitvi v različne institucije/torej pomoč pri izpolnjevanju navodil. V načrtu je potrebno opredeliti tudi naloge svetovalca.
6. Sodelovanje z drugimi organizacijami Preverjati, kako obsojenec sodeluje in opravlja svoje naloge, pridobiti dokazila o izvajanju določenih nalog, ipd. 90
7. Spremljanje izvajanja individualnega načrta in obveščanje komisije o izvrševanju varstvenega nadzorstva Redni osebni stiki v skladu z individualnim načrtom in spremljanje njegovega izvajanja. O izvajanju načrta se s poročili redno (najmanj na šest mesecev) obvešča komisijo. 480 Občasni stiki tudi z obsojenčevo družino in spremljanje dogajanja.
Po potrebi se obsojenca vključi v možne storitve.
Stiki se izvajajo najmanj enkrat mesečno.
Nemudoma se obvesti komisijo, če obsojenec med preizkusno dobo ne izpolnjuje navodil ali se neopravičeno izogiba stikom s svetovalcem.
8. Predlog za spremembo ali ukinitev opozorilne sankcije Če se ugotovi, da obsojenec nalog, določenih v individualnem načrtu ne izvaja, ali da ne dosegajo načrtovanega, ali da sankcija ni več potrebna, se poda na sodišče predlog, da se sankcija spremeni ali v celoti ukine. 60 Predhodni razgovor z družinskimi člani, če so vključeni in seznanitev s strokovnim mnenjem CSD. Potrebno je ugotoviti celotno življenjsko situacijo obsojenca.
300 Predstavitev zadeve strokovnemu timu, pridobitev vseh dejstev.
9. Sodelovanje na glavni obravnavi na sodišču Na podlagi vabila sodišča 90 Sodišče je lahko oddaljeno od centra, sodeluje vedno svetovalec.
10. Poročilo sodišču O izvajanju načrta se posreduje poročilo. 60 Poročilo mora biti posredovano v roku 15 dni po izteku kazni.

Na vrh