EN

O nas

Naslov: Slovenska cesta 55, 1000 Ljubljana

Telefon: (08) 20 22 400, (01) 436 68 58

E-pošta: info@scsd.si

Facebook: Skupnost Csd Slovenije

Sekretarka: mag. Darja Kuzmanič Korva

Predstavitev Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije

Skupnost centrov za socialno delo je bila ustanovljena na podlagi 52. člena Zakona o zavodih konec leta 1996 s sklepom skupščine Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije. V Skupnost CSD se povezuje 62 centrov za socialno delo na območju Republike Slovenije.

Skupnost CSD:

 • skrbi za sprotno oblikovanje in preverjanje ugotovitev, stališč in zahtev, ki prihajajo v Skupnost z lokalne, regijske in državne ravni;
 • organizira različne oblike medsebojnih srečanj in izobraževanj ob izmenjavi izkušenj ter spoznavanju strokovnega izvajanja najrazličnejših dejavnosti centrov
 • organizira delo pri skupnih projektih in strokovna predavanja;
 • sodeluje pri uveljavljanju skupnih interesov članic pri oblikovanju zakonodaje, podzakonskih aktov in drugih predpisov, ki zadevajo dejavnost članic, ter pri pripravi izhodišč za izvajanje programov, normativov in cen storitev pri kadrovski in normativni dejavnosti itn.;
 • daje pobude za najrazličnejše programe socialnega varstva in sodeluje pri pripravi izhodišč za pripravo programov socialnega varstva;
 • zastopa člane v odnosih do vlade Republike Slovenije in pristojnih ministrstev, ko gre za zagotavljanje materialnih razmer za delo članic, ter v oblikovanju izhodišč za financiranje dejavnosti članic;
 • sodeluje in zastopa člane v stalnih strokovnih telesih ministrstev, socialni zbornici, sodeluje s poslanci, pa tudi z drugimi strokovnimi združenji ter z občinami;
 • sodeluje pri pripravljanju in uveljavljanju kolektivnih pogodb ter pri tem zastopa interese članov;
 • z analitično obdelavo podatkov, pripravo razvojnih in drugih konceptov, evalvacij, strokovnih podlag ter ocen, nudi članicam podporo pri uresničevanju skupnih interesov pri doseganju smotrnejših in kvalitetnejših rešitev na področjih organizacije poslovanja, delitve dela, razvoja informacijskega sistema, razvoja CSD;
 • sodeluje s fakultetami in visokimi šolami, ki izobražujejo strokovne delavce na različnih strokovnih področjih dela Centrov, skrbi za razvoj kadrov ter se vključuje v programe tujih izobraževalnih programov;
 • skrbi za enotno oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, daje pobude in sodeluje pri oblikovanju in spremembah standardov in normativov socialno varstvenih storitev;
 • nudi strokovno in organizacijsko pomoč Centrom v Skupnosti CSD;
 • seznanjanja širšo javnost z občasnim objavljanjem v strokovnem časopisju ter izdaja glasilo, ki je hkrati oblika posredovanja informacij članicam in
 • izvaja še druge aktivnosti, ki so pomembne za dosego temeljnih ciljev Skupnosti CSD.

Država je z Zakonom o socialnem varstvu (Ur.l. RS št. 36/04 UPB) Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije, poverila, kot javna pooblastila, izvajanje naslednjih nalog:

 1. da določi katalog nalog, ki jih izvajajo centri za socialno delo in sicer:
  • socialno varstvene storitve,
  • naloge, ki jih izvajajo CSD kot javna pooblastila in
  • naloge, ki jih CSD nalagajo drugi predpisi,
  • to področje dejavnosti služi kot podlaga za delovanje enotnega informacijskega sistema socialnega varstva;
 1. da določi standarde in normative za izvajanje posameznih vrst nalog:
  • ki so centrom za socialno delo z zakonom poverjene kot javna pooblastila in
  • ki jih centrom za socialno delo nalagajo drugi predpisi.

Prvi Katalog nalog CSD je bil pripravljen 1. aprila 2005 in posredovan MDDSZ v potrditev. Standardi in normativi so bili na podlagi sklepa Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve z dne 23.9.2008 potrjeni. Skupnost centrov za socialno delo Slovenije standarde in normative enkrat letno uskladi, dopolni obseg nalog opredeljenih v Katalogu javnih pooblastil, nalog po zakonu in storitev, ki jih izvajajo centri za socialno delo, glede na spremembe zakonodaje. Najkasneje vsako leto do konca meseca februarja ga predloži pristojnemu ministrstvu v potrditev za tekoče leto.

S Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in postopkih za izvajanje Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti (Ur.l. RS št. 78/2008), ki je bil izdan na podlagi 75. člena Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti je država Skupnost centrov za socialno delo poverila za izvajanje usposabljanja kandidatov za izvajanje rejniške dejavnosti in izvajanje usposabljanja rejnikov.

Katalog informacij javnega značaja
Enotni načrt klasifikacijskih znakov za CSD

Zaposleni in kontakt

Kontakt

tel.: 08 20 22 400
e-mail: info@scsd.si

Sekretarka Skupnosti CSD Slovenije

mag. Darija Kuzmanič Korva

Poslovna sekretarka

Dragana Prolić, posl. sekr.

Strokovna delavka - pravnica

Špela Zupan, univ. dipl. prav.

Strokovna delavka

Irena Zemljič, univ. dipl. soc. del.

Strokovna delavka

Dalida Smlatić, univ. dipl. soc.del.

Na vrh