Preskoči na glavno vsebino

Centri za socialno delo

Katalog informacij javnega značaja

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:
Skupnost centrov za socialno delo Slovenije

Naslov:
Slovenska cesta 27
1000 Ljubljana

Telefon: 08 20 22 400

Elektronski naslov: info@scsd.si

Odgovorna uradna oseba: Sekretarka: Tatjana Milavec

Datum prve objave kataloga: 12.12.2005

Datum zadnje spremembe: 26.7.2012

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: Katalog informacij javnega značaja

Druge oblike kataloga:
V pisni obliki, na sedežu Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije

Splošni podatki o organu:

Podatki o organizaciji:
Skupnost centrov za socialno delo Slovenije je poslovno združenje, katerega ustanovitelji so vsi centri za socialno delo.

Kratek opis delovnega področja
Skupnost centrov za socialno delo koordinira razvojne aktivnosti v okviru dejavnosti in sodeluje pri oblikovanju politike razvoja socialnega varstva; sodeluje pri opredeljevanju pogojev za opravljanje dejavnosti ter uresničuje skupne naloge in interese centrov za socialno delo na posameznem področju.

Naloge, ki jih Skupnost centrov za socialno delo Slovenije opravlja kot javna pooblastila so:

 • določa katalog nalog, ki jih izvajajo centri za socialno delo kot socialno varstvene storitve, kot naloge, ki so jim z zakonom poverjene kot javna pooblastila in kot naloge, ki jim jih nalagajo drugi predpisi
 • določa standarde in normative za izvajanje posameznih vrst nalog (nalog, ki so centrom za socialno delo z zakonom poverjene kot javna pooblastila ter nalog, ki jih centrom za socialno delo nalagajo drugi predpisi).

Seznam notranjih organizacijskih enot
Skupnost centrov za socialno delo Slovenije nima notranjih organizacijskih enot.

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

 • Sekretarka: Tatjana Milavec,
 • Telefon: 08 20 22 400
 • Elektronski naslov: info@scsd.si

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja centrov za socialno delo

Seznam zbirk podatkov

Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja:

Informacije o javnih naročilih
Trenutno ni nobenega aktualnega razpisa.

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja:

Neposreden dostop

 • osebno
  Stranke lahko do informacij javnega značaja dostopajo, če se osebno zglasijo na Skupnosti CSD. Tako so nekatere informacije na voljo v posameznih brošurah in informativnih listih. Skupni katalog informacij javnega značaja Skupnosti CSD je v fizični obliki na voljo na sedežu Skupnosti CSD.
 • po elektronski poti
  Dostop do informacij javnega značaja je omogočen tudi na internetu, in sicer na spletnem naslovu Skupnosti CSD Slovenije, kjer se nahaja tudi veliko drugih uporabnih informacij: http://www.scsd.si .

Dostop na podlagi posebne zahteve

Informacije, ki niso neposredno dostopne v prostorih Skupnosti centrov za socialno delo ali na svetovnem spletu, vam bomo posredovali na vašo zahtevo. Zahtevo lahko vložite osebno v prostorih Skupnosti centrov za socialno delo, preko telefona, po pošti ali po elektronski poti.

Na podlagi vaše zahteve je Skupnost centrov za socialno delo dolžna posredovati informacijo, ki jo dejansko poseduje (če to lahko stori brez preoblikovanja in obdelovanja informacij, ki jih ima, v odgovor, ki ga zahtevate). Dostop do informacije, s katero razpolaga, pa lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed dvanajstih zakonsko določenih razlogov. Razlogi, ki so določeni v 6. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, so na primer tajni podatek; poslovna skrivnost; osebni podatek, ki pomeni kršitev varstva osebnih podatkov; podatek, ki pomeni kršitev zaupnosti davčnega postopka; podatek, pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka in katerega razkritje bi škodovalo izvedbi postopka; podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo Skupnosti centrov za socialno delo in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti Skupnosti centrov za socialno delo in drugi. V teh primerih lahko Skupnost centrov za socialno delo pod določenimi pogoji prosilcu omogoči delni dostop.

Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bomo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da vam jo bomo dali na vpogled ali pa vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis (odvisno od vaše zahteve).

 • osebno v prostorih
  Informacije javnega značaja lahko zahtevate osebno v prostorih Skupnosti centrov za socialno delo in sicer ustno ali pisno na zapisnik. Postopek z vašo zahtevo je odvisen od oblike zahteve, kot je pojasnjeno v nadaljevanju.

 • ustna zahteva
  Za posredovanje informacij javnega značaja se lahko zglasite pri uradni osebi v poslovnem času Skupnosti centrov za socialno delo. Če zahtevate dostop do informacije javnega značaja ustno, v skladu z veljavno zakonodajo ne morete vložiti pritožbe na ustno negativno odločitev Skupnosti centrov za socialno delo. Pravno varstvo je mogoče samo na podlagi pisne zahteve.

 • preko telefona
  Podobno kot osebno lahko zahtevo podate tudi preko telefona. Če boste zahtevo podali telefonsko, vas prosimo, da izrecno poveste, da gre za zahtevo za dostop do informacij javnega značaja. Enako kot pri osebni ustni zahtevi proti ustni negativni odločitvi Skupnosti centrov za socialno delo ni mogoča pritožba.

 • zahteva ustno na zapisnik
  Zahtevo lahko vložite ustno na zapisnik pri Skupnosti centrov za socialno delo. V tem primeru se bo vaša zahteva štela za pisno zahtevo (glej spodaj). Zahtevo lahko podate ustno na zapisnik kadarkoli v poslovnem času Skupnosti centrov za socialno delo.

 • pisna zahteva v fizični obliki
  Pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja v fizični obliki lahko pošljete po pošti na naslov Skupnosti centrov za socialno delo ali oddate osebno v poslovnem času.

  Zahteva mora vsebovati osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oz. njegovega zastopnika ali pooblaščenca. V zahtevi morate navesti, katero informacijo želite pridobiti in na kakšen način se želite z njo seznaniti (vpogled, kopija, prepis ali elektronski zapis). Informacijo, ki je zavarovana skladno z zakonom, ki ureja avtorsko pravico, lahko dobite le na vpogled.

  Če zahtevate dostop do informacij javnega značaja pisno, uživate tudi pravno varstvo. Skupnost centrov za socialno delo mora o vaši zahtevi odločiti praviloma v roku 20 dni. Le izjemoma lahko s posebnim sklepom za največ 30 dni podaljša rok za odločanje.

  Če menite, da vam je bila posredovana druga informacija in ne tista, ki ste jo zahtevali, je Skupnost centrov za socialno delo zavezana o vaši ponovni zahtevi po določeni informaciji odločiti v roku 3 dni.

  Če je zahteva nepopolna in je Skupnost centrov za socialno delo ne more obravnavati, vas bodo pozvali, da zahtevo dopolnite. Pomoč pri tem vam bo nudila uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja (kontaktni podatki so v 1. točki kataloga).

  Skupnost centrov za socialno delo vam je dolžna posredovati le informacijo, ki jo dejansko poseduje (če to lahko stori brez preoblikovanja in obdelovanja informacij, ki jih ima, v odgovor, ki ga zahtevate). Dostop do informacije lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed dvanajstih zakonsko določenih razlogov. Izjeme po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, so tajni podatek; poslovna skrivnost; osebni podatek, nekateri podatki iz davčnega postopka in drugi. V teh primerih se vam lahko pod določenimi pogoji omogoči vsaj delni dostop (glej delni dostop).

  V primeru zavrnitve vaše zahteve imate pravico do pritožbe zoper odločbo, s katero je organ zahtevo zavrnil, ter zoper sklep, s katerim je organ zahtevo zavrgel. O pritožbi odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja.
  V primeru nezadovoljstva z odločitvijo pooblaščenca pa je mogoče sprožiti še upravni spor (postopek pred Upravnim sodiščem).

 • po elektronski poti
  Zahtevo za dostop do informacij javnega značaja lahko podate tudi po elektronski poti, pri čemer se ta zahteva lahko poda kot pisna zahteva ali kot enakovredna ustni zahtevi. V vsakem od načinov ima prosilec drugačne pravice in Skupnost centrov za socialno delo drugačne obveznosti.

  Elektronska zahteva je enaka ustni zahtevi.

  Zahtevo lahko podate elektronsko na uradni elektronski naslov Skupnosti centrov za socialno delo. Če vaše elektronsko sporočilo ni varno elektronsko podpisano ali če v njem izrecno ne navedete, da želite, da se zahteva obravnava kot pisna zahteva, bo Skupnost centrov za socialno delo obravnavala vašo zahtevo kot ustno zahtevo. To pomeni da v primeru zavrnitve ni mogoča pritožba.

  Pravice prosilca in obveznosti Skupnosti centrov za socialno delo v primeru, da zahtevo podate na takšen način, so enake, kot če bi jo podali ustno v prostorih Skupnosti centrov za socialno delo ali preko telefona.

Pisna zahteva v elektronski obliki

Po elektronski poti lahko oddate tudi pisno zahtevo. Najboljše je, če takšno zahtevo varno elektronsko podpišete. Pri tem morate upoštevati določbe Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu. Za varen elektronski podpis potrebujete digitalno kvalificirano potrdilo enega od registriranih overiteljev pri Ministrstvu za gospodarstvo (Ministrstvo za javno upravo, Halcom informatika, NLB ali Pošta Slovenije).

Če ne razpolagate z digitalnim kvalificiranim potrdilom, lahko zahtevo oddate tudi brez elektronskega podpisa in v njej izrecno navedete, da želite, da se obravnava kot pisna zahteva.

Več o vsebini zahteve si preberite pri opisu postopka s pisno zahtevo v fizični obliki.

 • delni dostop
  Če boste zahtevali vpogled v dokument ali njegov del, ki vsebuje informacije iz 6. člena zakona o dostopu do informacij javnega značaja (izjeme), vam bo Skupnost centrov za socialno delo vseeno poizkusila ugoditi in vam omogočiti vsaj delni vpogled. Tako bodo pripravili kopijo dokumenta, pri čemer bodo tiste dele, do katerih vam v skladu z zakonsko določenimi izjemami ne smejo dovoliti dostopa, izločili iz dokumenta tako, da jih bodo prečrtali, fizično odstranili, trajno prekrili ali drugače naredili nedostopne, če gre za dokument v fizični obliki. Če gre za dokument v elektronski obliki, pa bodo informacije zbrisali, kodirali, blokirali, omejili ali drugače napravili nedostopne. Delni dostop se omogoči le, če zaupnost dokumenta ni ogrožena.

Stroškovnik

Posredovanje vseh informacij javnega značaja v katerikoli izbrani obliki je v skladu z Uredbo o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja brezplačno.

Na vrh