Preskoči na glavno vsebino

Arhiv novic

Novice & aktualno

Spoštovani,

mineva 25. let, odkar so centri za socialno delo ustanovili Skupnost CSD Slovenije, kot svoje poslovno združenje, ki zastopa njihove interese.

V petindvajsetletnem razvoju smo Skupnost CSD Slovenije razvili v močno, strokovno in politično neodvisno poslovno združenje. Naš skupen interes je razviti še močnejšo, neodvisno Skupnost CSD, ki bo v sistemu, tako kot do sedaj, ena redkih, ki…

Generalna skupščina Združenih narodov, ki je 25. november razglasila za mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami opredeljuje nasilje nad ženskami kot "Vsako dejanje nasilja na podlagi spola, ki je posledica ali ima lahko za posledico fizično, spolno ali psihično škodo ali trpljenje žensk vključno z grožnjami s tovrstnimi dejanji, prisilo ali samovoljnim odvzemom prostosti, bodisi v javnem…

Dne 19. 11. 2021 je začel veljati Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah (Uradni list RS, št. 180/21) (v nadaljevanju: odlok), ki določa, da je potrebno vložitev vloge pri organu predhodno najaviti, vloge po elektronski poti pa se lahko vložijo tudi brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim…

Novembrske novice FSD

29. oktober 2021
Seminar Zakaj potrebujemo številčne podatke in kako lahko dobimo čim več iz njih
18.11.2021
Namen seminarja je strokovnim delavkam in delavcem različnih profilov in z različnih področij (socialno varstvo, zdravstvo, šolstvo) predstaviti orodja in načine za osnovno obdelavo kvantitativnih podatkov. Na seminarju bodo udeleženke in udeleženci spoznali, kako pridobimo informacije, ki jih potrebujemo v socialnem delu iz različnih razlogov, kot npr. za evalvacije storitev, ocene povezav, grafični prikaz ipd. Seminar je ovrednoten z 0,5 KT...

Skupnost centrov za socialno delo Slovenije na področju izvajanja dejavnosti centrov za socialno delo, opravlja naloge kot javna pooblastila: določa katalog nalog, ki jih izvajajo centri za socialno delo, določa standarde in s soglasjem ministra, pristojnega za socialno varstvo, določa normative za izvajanje posameznih vrst nalog.

Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne zadeve in…

Obveščamo vas, da Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti, skupaj s FURS ugotavlja upravičence iz 59. člena ZIUPOPDVE:

  • katerim je bila izdana odločba o otroškem dodatku, državni štipendiji, subvenciji vrtca v obdobju od 1. 4. 2021 do 13. 9. 2021 in
  • so jim bili pri ugotavljanju materialnega položaja upoštevani COVID dodatki na podlagi podatkov FURS – dohodninske odločbe za…

1. Avtomatično podaljševanje pravic

V mesecu avgustu 2021 bodo centri za socialno delo odločali o podaljšanju letnih pravic iz javnih sredstev (otroški dodatek, državna štipendija, znižano plačilo vrtca, subvencija malice, subvencija kosila) avtomatično po uradni dolžnosti, enako kot je to potekalo že v letu 2019 in 2020. Upravičencem za podaljšanje prejemanja navedenih pravic ni potrebno oddati

Vsak državljan, ki bo želel pridobiti zeleno digitalno potrdilo, bo moral predhodno razpolagati z enim izmed kvalificiranih digitalnih potrdil (SIGEN-CA, Posta@CA, AC NLB, Halcom CA) ali mobilno identiteto smsPASS (storitev, ki s pomočjo enkratnega gesla, poslanega s kratkim sporočilom SMS, omogoča elektronsko podpisovanje dokumentov in zanesljivo identifikacijo uporabnika pri uporabi e-storitev…

Dne 15. 6. 2021 se je iztekla epidemija COVID-19, hkrati je prenehal veljati tudi Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja in preprečevanje širjenja okužbe v upravnih zadevah. Tako od 16. junija 2021 dalje ni več mogoče oddajanje vlog po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom.

Z iztekom epidemije preneha mesečno avtomatično podaljšanje pravic iz…

Fakulteta za družbene vede v Ljubljani je v okviru projekta Center za varnejši internet v sodelovanju s Skupnostjo centrov za socialno delo Slovenije in Policijo pripravila priročnik, namenjen strokovnim delavcem na centrih za socialno delo, ki se srečujejo z mladoletnimi žrtvami spletnega nasilja in spletnih zlorab. Priročnik je lahko v pomoč tudi policistom in šolskim strokovnim delavcem.

V…

Na vrh